Hyvinvointilähete

 

Kemijärvellä on mahdollista saada hyvinvointilähetteellä ohjaus yhteisölliseen toimintaan

Hyvinvointilähete on sosiaali- tai terveysalan ammattilaisen asiakkaalle tekemä ohjaus palveluun, joka linkittää kolmannen sektorin ja vapaa-ajan palvelut asiakkaan hyvinvoinnin tukemiseen. Hyvinvointilähetteen kautta asiakas saa itselleen nimetyn linkkihenkilön, jonka kanssa hän voi yhdessä suunnitella ja toteuttaa hyvinvointia ja osallisuutta lisääviä asioita.

Hyvinvointilähetteen pohjalta aloitettava asiakkaan ja linkkihenkilön tapaamiset eivät ole sosiaali- ja terveydenhuollon palvelua. Palvelu on maksuton asiakkaalle. Hyvinvointilähete -toimintamallia sijoittuu Kemijärven kansalaisopistoon.

 

Kuka voi tehdä hyvinvointilähetteen ja missä tilanteissa?

Hyvinvointilähetteen voi tehdä Hyvinvointikeskus Lapponiasta lääkäri, hoitaja, sosiaalityöntekijä, sosiaaliohjaaja tai palveluohjaaja. Työntekijä voi ehdottaa asiakkaalle hyvinvointilähetteen tekemistä, jos hänen tuen ja avun tarve on sellainen, johon ei voida vastata tarjolla olevilla sosiaali- ja terveyspalveluilla. Kyse voi olla tilanteesta, jossa ihminen on jäänyt esimerkiksi tahtomattaan yksin. Yksinäisyyden pitkittyessä voi kynnys lähteä etsimään yhteisöä, johon liittyä, nousta korkeaksi ja henkilö tarvitsee siihen tukea. Hyvinvointilähete sopii myös tilanteisiin, jossa henkilö tarvitsee arkeensa tsemppaajaa esimerkiksi elämäntapamuutoksessa. Linkkihenkilö tukee asiakasta niissä askelissa, jotka hän on valmis ottamaan. 

Hyvinvointilähetteen tekijä voi pyytää lukuoikeutta asiakkaan ja linkkihenkilön yhteisen työskentelyn päättyessä kirjoitettavaan palautteeseen. Asiakas päättää antaako hän lukuoikeuden palautteeseen.

 

Linkkihenkilöt

Linkkihenkilöt ovat linkkihenkilökoulutuksen käyneitä henkilöitä. Heitä koskee työssään vaitiolovelvollisuus. Linkkihenkilöt tekevät työtä toimeksiantosopimuksella, osa linkkihenkilöistä on järjestön tai seurakunnan palveluksessa ja vastaanottavat hyvinvointilähetteitä osana tätä työtä.

Linkkihenkilötyössä toipumisorientaation mukainen ajattelu toimii lähestymistapana. Toipumisorientaatiossa asiakas ja asiakkaan valinnat ovat keskiössä. Asiakkaan ja linkkihenkilön välinen suhde on tasavertainen. Linkkihenkilö ei ohjaa ja neuvo, mitä hyvinvointilähetteen saaneen tulisi tehdä, vaan kohtaa hänet vertaisena ja tukee hänen omia valintojaan. Linkkihenkilöt ovat saaneet valmiudet soveltaa dialogisuutta keskusteluissa, käyttää huolen puheeksi ottamisen ennakointimenetelmää ja motivoivaa haastattelua työvälineenä.

 

 Hyvinvointilähetteen tekeminen ja vastaanottaminen

Hyvinvointilähete tehdään sähköisesti ammattilaisten välisessä tiedonsiirtopalvelu ekollegassa, johon lähetteen tekijä kirjautuu sote-toimikortilla tai käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Hyvinvointilähete tehdään yhteistyössä asiakkaan/potilaan kanssa ja sen sisällön tulee olla hänen tiedossaan. Jos lähetettä ei pystytä tekemään asiakkaan ollessa vastaanotolla, niin sen voi tehdä myös ns. toimistoajalla, jos asiasta on sovittu asiakkaan kanssa.

Hyvinvointilähetteen vastaanottaa koordinoiva linkkihenkilö Saura-säätiö sr, joka saa sähköpostiinsa tiedon ekollegaan saapuneesta hyvinvointilähetteestä. Koordinoiva linkkihenkilö jakaa hyvinvointilähetteet linkkihenkilöille, niin että kukin linkkihenkilö tietää vain hänelle ohjatun asiakkaan nimen ja lyhyen kuvauksen, minkä vuoksi hyvinvointilähete on tehty. Linkkihenkilö on asiakkaaseen yhteydessä mahdollisimman pian hyvinvointilähetteen tekemisestä.

 

Asiakkaan ja linkkihenkilön tapaamiset

Asiakkaan ja linkkihenkilön yhteistyö kestää n. 1– 6 kk ja tapaamisten sisältö muotoutuu yhteistyössä. Asiakas ja linkkihenkilö sopivat keskenään mm. yhteydenpitotavasta ja tiheydestä. Tapaamiset voivat tapahtua asiakkaan kotona tai muussa yhdessä sovitussa paikassa. Asiakas voi lähteä linkkihenkilönsä kanssa tutustumaan esimerkiksi johonkin kansalaisopiston kurssiin tai muuhun harrastustoimintaan. Tavoitteena on, että asiakas löytäisi yhteisöllisestä toiminnasta oman paikkansa ja kokisi oman hyvinvointinsa vahvistuvan yhteiskunnallisen osallisuuden vahvistuessa.

 

Hyvinvointilähete toimintamallin arviointi

Hyvinvointilähetteen vaikuttavuudesta kerätään tietoa palvelun kehittämiseksi. Vaikuttavuutta arvioidaan positiivisen mielenterveyden mittarin avulla, jonka asiakas täyttää toiminnan alussa ja lopussa. Mittari on myös työväline linkkihenkilölle asiakkaan tilanteesta keskusteluun.

Lisätietoa hyvinvointilähetteestä linkkihenkilökoordinaattori Saura-säätiö sr p. 040 770 7473. 

https://hyvinvointilahete.fi/hyvia-kaytantoja/rovaniemen-malli/kunnalle/

Tietosuojaseloste