Kotiin tarjottavat palvelut

Kotihoito

Kotihoidon tehtäviä ovat kotipalvelu, kotisairaanhoito ja kotihoidon tukipalvelut.

Kotihoidon tavoitteena on edistää asiakkaan turvallista ja mahdollisimman omatoimista kotona selviytymistä. Kotihoitoa annetaan, kun asiakas tarvitsee hoitoa tai apua esimerkiksi sairauden tai alentuneen toimintakyvyn vuoksi jokapäiväisissä toiminnoissa. Kotikäyntipyynnön voi esittää asiakas itse tai esimerkiksi omainen. Kotihoidon palveluiden tarpeen arviointi aloitetaan seitsemän arkipäivän kuluessa yhteydenotosta ja se pyritään tekemään asiakkaan kotona. Kiireellisissä tapauksissa palvelu arvioidaan heti.

Asiakkaalle laaditaan yksilöllinen palvelu- ja hoitosuunnitelma. Palvelutarpeenarvioinnin apuna käytetään Rai-toimintakykymittaria. Arvioinnissa huomioidaan elämäntilanne ja asumisen olosuhteet sekä toimintakyvyn eri osa-alueet kuten liikkuminen, osallistuminen, muistiin ja arjen hallintaan liittyvät tekijät sekä sosiaaliset verkostot. Kotihoidon palvelutarpeen kartoitus on asiakkaalle ilmainen.

Säännöllisen kotihoidon asiakkuus alkaa pääsääntöisesti määräaikaisella kuntouttavalla arviointijaksolla, jonka kesto on enintään 4 viikkoa. Jakson aikana asiakkaan palveluntarvetta arvioidaan ja hänen toimintakykyään ja mahdollisuuksiaan itsenäiseen kotona asumiseen vahvistetaan. Arviointijakso toteutetaan moniammatillisesti yhdessä kuntoutustyöntekijöiden kanssa. Asiakkaan palvelu voi päättyä myös ennen arviointijakson täyttymistä, mikäli hän kuntoutuu ja/tai palvelun tarve lakkaa tai hänen palveluntarpeeseensa vastataan muulla tavoin.

Kotipalvelu

Kotipalveluun sisältyy tarvittava päivittäinen henkilökohtainen hoito ja avustaminen, lääkehuollossa avustaminen, pesuapu, ravitsemus, välttämättömät kodinhoidolliset tehtävät, liikkumisessa avustaminen, ulkoiluapu mahdollisuuksien mukaan, sosiaalisen kanssakäymisen tukeminen ja ohjaus yleisten palvelujen käyttämisessä.

Kotisairaanhoito

Kotisairaanhoito tarjoaa lääkärin määräämiä sairaanhoitopalveluja koteihin pitkäaikaissairaille, ikääntyneelle väestölle ja vammaisille. Kotisairaanhoito toimii yhteistyössä asiakkaan, omaisten, kotipalvelun ja muiden yhteistyötahojen kanssa.

Kotihoito avustaa tukipalvelujen järjestämisessä

Tukipalveluja ovat ateria-, pyykki-, kylvetys- ja turvapuhelinpalvelu. Turvapuhelimeen kuuluu gsm-puhelinkone ja hälytysranneke, jonka avulla voi hälyttää apua kotiin hätätilanteissa ympäri vuorokauden. Turvapuhelimeen on myös saatavissa erilaisia turvaa lisääviä lisälaitteita. 
Siivouspalveluja voi hankkia järjestöjen ja yksityisten yrittäjien kautta.

Kun palvelu on säännöllistä, asiakkaalta perittävät maksut määräytyvät asiakasmaksulain ja maksuasetuksen mukaan. (Ns. maksukyvyn mukaan määräytyvät maksut.) Tilapäisestä kotipalvelusta ja tukipalveluista kunta päättää asiakasmaksut, jotka eivät saa ylittää palvelun tuottamisesta aiheutuvia kustannuksia.

Kotihoidon palveluseteli

Kotihoidon palveluseteli on uusi palveluvaihtoehto kunnan oman tarjoaman kotihoidon palvelun lisäksi. Kotihoidon palveluseteli on otettu käyttöön Kemijärvellä 1.10.2019 alkaen (Hyvinvointilautakunnan päätös 27.8.2019 § 100).

Palvelusetelillä voi hankkia myönnettyjä palveluja kunnan hyväksymältä palveluntuottajalta. Palvelusetelin avulla järjestetyn kotihoidon aloittaminen edellyttää kotihoidon palvelutarpeen arviointia, arvion pohjalta laadittua palvelu- ja hoitosuunnitelmaa sekä palvelun sisällön määrittelyä.

Lisätietoa kotihoidon palvelusetelistä: /fi/asukkaalle/hyvinvointipalvelut/palveluseteli-kotihoito/

Kemijärven kotihoidon toiminta-ajatus ja arvot (pdf) 

Palveluopas ikääntyneille (pdf)

► Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuhinnasto 

Kotihoidon myöntämisen perusteet ikäihmisten palveluissa (pdf)

Arvonlisäveroton palvelu

Mikäli tarvitset palvelua esimerkiksi sairaudesta, vammaisuudesta tai ikääntymisestä johtuvasta toimintakyvyn alentumisesta, voit saada sosiaalihuollon palveluja arvonlisäverottomana.

Palvelu on sosiaalihuoltoa, jos et selviä ilman apua tavanomaiseen elämään kuuluvista tehtävistä ja toiminnoista. Kotipalvelujen tukipalveluja voit saada sosiaalipalveluna. Kotipalvelun tukipalveluilla tarkoitetaan esimerkiksi ateria-, vaatehuolto-, kylvetys-, siivous-, kuljetus-, saattaja- sekä sosiaalista kanssakäymistä edistäviä palveluja (sosiaalihuoltoasetus (607/1983) 9 §).

Mahdollisuus verottomuuteen on ainoastaan ostettaessa niitä palveluja ja siinä laajuudessa, joiden tuottamisesta yksityinen palveluntuottaja on merkitty rekisteriin tai joista on tehnyt ilmoituksensa.

Palveluntuottaja tekee asiakkaan kanssa palvelusuunnitelman ja palvelusopimuksen palvelujen tuottamisesta sosiaalipalveluna. Mikäli asiakas ostaa palveluja suoraan yksityiseltä palveluntuottajalta kirjalliseen sopimukseen perustuen, on palveluntuottajan vastuulla suunnitelman laatiminen yhdessä asiakkaan kanssa. Palvelusuunnitelmasta tulee käydä ilmi sosiaalihuollon tarpeen perusteet, asiakkaan toimintakyky, palvelujen ja hoidon tarve sekä tavoitteet. Lisäksi suunnitelmassa on käytävä ilmi toimenpiteet suunnitelmassa mainittujen tavoitteiden toteuttamiseksi ja tarpeen vaatiessa myös hoito-ohjeet. Suunnitelmaa ei kuitenkaan tarvitse laatia, mikäli kyseessä on tilapäinen neuvonta ja ohjaus tai jos suunnitelman laatiminen todetaan selkeästi tarpeettomaksi.

Lisätietoa arvonlisäverottomasta palvelusta verottajan sivuilta. https://www.vero.fi/yritykset-ja-yhteisot/tietoa-yritysverotuksesta/arvonlisaverotus/yksityisten_sosiaalihuoltopalvelujen_ar/

Kemijärven kaupungin hyväksymät palveluntuottajat yksityisten sosiaalipalveluiden rekisteriin (liite)

 

Käyntiosoite:
Sairaala Lapponia
Sairaalakatu 9
98100 KEMIJÄRVI

Osastonhoitaja
Riitta Kerkkä
040 820 6906

Kotihoidon ohjaaja
Mirja Korpela
040 775 1019

Asiakasmaksut
Toimistosihteeri 
Leila Kujala
040 567 5704

Sähköpostiosoite:  
etunimi.sukunimi@kemijarvi.fi