Ikäihmisten omaishoito

Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotona omaisen tai muun hoidettavalle läheisen henkilön avulla.

Omaishoitajan tulee olla täysi-ikäinen ja hänen terveytensä ja toimintakykynsä tulee vastata omaishoidon asettamia vaatimuksia. Hänen on kyettävä kantamaan kokonaisvastuu hoidettavasta ja takaamaan hänelle asianmukainen ja turvallinen hoito. Hoidettava voi asua yksin.

Omaishoidon tuki on lakisääteinen sosiaalipalvelu, jota myönnetään kaupungin talousarviossa annetun määrärahan puitteissa.

Omaishoidon tukeen kuuluu: 

  • Hoitopalkkio kaupungin kanssa sopimuksen tehneelle omaishoitajalle
  • Hoidon turvaamiseksi tarvittavat palvelut hoidettavalle (esim. apuvälineet, kotihoitopalvelu)
  • Omaishoitajalle lakisääteiset vapaat (2-3 vrk/kk)
  • Omaishoitajan tapaturmavakuutus
  • Omaishoitajan tukeminen (hyvinvointi- ja terveystarkastukset, valmennukset)

Omaishoidon tukea haetaan ilman erillistä hakuaikaa omaishoidon tukihakemuksella. Tarvittaessa hakijalta voidaan pyytää terveydenhuollon lisäselvityksiä terveydentilaan ja toimintakykyyn liittyen.

Hoidettavan henkilön toimintakyky sekä hoidon ja huolenpidon tarve kartoitetaan kotikäynnillä, apuna käytetään toimintakykymittareita (Rava, RAI) ja muistitestiä. Samalla tehdään alustava asiakassuunnitelma yhdessä hoidettavan ja omaishoitajan kanssa.

Omaishoidon tuki myönnetään kriteerit täyttäville hakijoille. Keskeisimmät myöntämiskriteerit ovat hoidon sitovuus ja vaativuus. Avun tarve pelkästään kodinhoidollisissa tehtävissä ja asioinneissa ei oikeuta tukeen. Omaishoidontuen maksuluokat määritellään hoitoisuuden mukaan. Hoitopalkkio on veronalaista tuloa. Omaishoidontuen päätökset tekee hoiva- ja hoitotyönjohtaja. 

Kts. Omaishoidon tuen soveltamisohje (pdf)

OMAISHOITAJAN LAKISÄÄTEISTEN VAPAIDEN AIKAINEN HOITO:

  • Ympärivuorokautinen hoito järjestetään Tunturilan Luhtavilla-yksikössä, osoitteessa Särkeläntie 12. Luhtavilla-hoitojaksojen varaukset ja peruutukset puh. 040 653 6331. Omaishoitajan vapaan aikainen asiakasmaksu on 11,60€/vrk. Kts. Luhtavilla-esite (pdf)
  • Vuorohoito: Ympärivuorokautinen hoito Luhtavillassa voidaan järjestää ns. vuorohoitona, jolloin hoidettava on ennalta sovitusti Luhtavillassa esim. viikon ja kotona kolme viikkoa tai Luhtavillassa kaksi viikkoa ja kotona kaksi viikkoa. Omaishoitajan vapaapäivien osalta asiakasmaksu on  11,60€/vrk, muilta päiviltä peritään laitoshoidonmaksu. 
  • Hoidettava voi käydä Ikäihmisten päivätoiminnassa Lapponiassa, jolloin 4 käyntiä päivätoiminnassa vastaa yhtä vapaapäivää (asiakasmaksu on 11,60€/vrk). Kts. Päivätoiminta  
  • Hoidettavan hoito on mahdollista järjestää sijaishoitajan avulla asiakkaan kotona. Sijaishoitaja on hoidettavan sukulainen/läheinen, jonka hoidettava ja kaupunki hyväksyvät.  Asiakasmaksu sijaishoidon ajalta on 11,60€/vrk. Kts. Sijaishoito
  • Hoidettavan hoito on mahdollista järjestää perhehoitajan avulla asiakkaan kotona. Perhehoito on yleensä osavuorokautista esim. 3-6h/vrk. Perhehoitajan tulo kotiin esim. 1-2 kertaa viikossa mahdollistaa omaishoitajalle omien asioiden hoitamisen, kaupassa käynnin jne.  Kts. Perhehoito

Omaishoitajalla on välitön ilmoitusvelvollisuus omaishoidon keskeytyksistä ja päättymisestä esim.  hoidettavan sairaalahoitoon/kuntoutukseen menosta ja kotiutumisesta sekä omaishoitajan sairastumisesta/kykenemättömyydestä hoitotyöhön. Aiheettomasti maksettu omaishoidon tuki voidaan periä takaisin. Toimistosihteeri ottaa vastaan tiedot keskeytyksistä ja laskee omaishoitajien vapaapäivät. 

Omaishoidon tukihakemus (pdf) , (word)

 Omaishoidon tuen soveltamisohje (pdf)

Luhtavilla-esite (pdf)

Linkit:

Omaishoitajaliitto
Napapiirin Omaishoitajat ry

Omaishoitajille tarkoitettu kuntosalivuoro on keskiviikkoisin klo 11.15 – 12.15 Uimahallin yläkuntosalissa.  

 

LISÄTIETOJA:
Terveydenhoitaja
Marja Naakka puh. 040 653 6331

Toimistosihteeri
Henna-Riikka Lindqvist puh. 040 658 5411

Ikäihmisten palvelujohtaja
Päivi Piisilä puh. 040 480 6093

Kotihoidon osastonhoitaja
Riitta Kerkkä puh. 040 820 6906

Kotihoidon ohjaaja
Mirja Korpela puh. 040 775 1019

Sosiaalityöntekijä
Tarja Mouhi puh. 040 637 4513

sähköposti:  etunimi.sukunimi@kemijarvi.fi

Osoite:
Hyvinvointikeskus Lapponia
Kotihoitoyksikkö
Sairaalakatu 9
98100 Kemijärvi