Opiskelu

Oppilaiden omaehtoinen toiminta

 

Tukioppilastoiminta

Mannerheimin lastensuojeluliiton aloittamalla toiminnalla pyritään vaikuttamaan hyvien ihmissuhteiden ja myönteisen ilmapiirin aikaansaamiseksi kouluihin. Tukioppilaita valitaan 8. luokilta n. 8-10, ja toiminta suuntautuu lähinnä seitsemänsien luokkien oppilaisiin. Tukioppilaat saavat toimintaansa koulutusta. Tukioppilastoiminnan ohjaajat ovat Päivi Sallmén ja Kati Köngäs.

Oppilaskuntatoiminta

Oppilaskuntaan kuuluvat kaikki koulun oppilaat. Oppilaskunnan tarkoituksena on lisätä kouluviihtyvyyttä, kannustaa oppilaita hyviin harrastuksiin sekä kehittää oppilaiden yhteistyökykyä koulun henkilökunnan ja yhteistyökumppaneiden kesken. Oppilaskunnan ohjaajina toimivat Eemeli Hernesaho ja Juha Kostamo. Oppilaskunnan puheenjohtaja ja sihteeri valitaan vaaleilla syyskuun alkupuolella. Oppilaskunnan asioista päättää oppilaskunnan valtuusto. Valtuustoon kuuluvat puheenjohtajan ja sihteerin lisäksi kaikkien luokkien luottamusoppilaat. Oppilaskunnan käytännön toiminnasta vastaa hallitus, johon kuuluu vähintään yksi oppilas jokaiselta luokkatasolta.

Kodin ja koulun yhteistyö

Koulu järjestää oppilaiden vanhemmille tilaisuuksia, joissa on mahdollisuus tutustua opettajiin, toisiin vanhempiin ja koulun toimintaan. Yhteisen kokoontumisen jälkeen on vanhemmilla mahdollisuus keskustella luokanvalvojan ja muiden opettajien kanssa.

Toisen 7. luokan vanhempainillan keväällä 2019 aiheena valinnaisaineet.

9. luokkien oppilaiden vanhemmille on tilaisuus ennen 9. luokkalaisten yhteishaun päättymistä. Vanhempainillan järjestävät Kemijärven lukio ja Rovaniemen koulutuskuntayhtymä. Luokanvalvojat voivat järjestää luokkakohtaisia tapaamisia.

Poissaolot

Poissaolot laitetaan Wilman kautta.

Arviointi ja todistukset

Koulumenestystä voi seurata Wilma-ohjelmasta. Todistukset annetaan jouluna ja keväällä.

 LIITE 4, käyttäytymisen arvioinnin kriteerit vuosiluokkia 1 – 2 varten

 

Erittäin hyvä 

  

 

 

 

 

 

Oppilas noudattaa koulun sääntöjä, käyttäytyy kohteliaasti, ystävällisesti ja auttavaisesti muita kohtaan. Hän sopeutuu työhön erilaisissa ryhmissä ja edistää yhteistä työskentelyä. Oppilas antaa toisille työrauhan ja hänen kielenkäyttönsä on esimerkillistä. Hän pitää aktiivisesti huolta ympäristöstään.

 

 

Hyvä

 

 

 

 

 

 

 

Oppilas noudattaa koulun sääntöjä ja käyttäytyy ystävällisesti muita kohtaan. Hän sopeutuu yleensä työhön erilaisissa ryhmissä sekä antaa toisille useimmiten työrauhan. Oppilaan kielenkäyttö on asiallista. Hän huolehtii ympäristöstään.

 

 

Melko hyvä  

 

 

 

 

 

 

 

Oppilas noudattaa yleensä koulun sääntöjä. Oppilaalla on toisinaan vaikeuksia ottaa toiset huomioon ja jonkin verran ongelmia sopeutua työhön erilaisissa ryhmissä. Hän häiritsee joskus työrauhaa. Oppilaan kielenkäyttö on yleensä asiallista ja hän huolehtii useimmiten ympäristöstään.

 

 

Kohtalainen

 

 

 

 

 

 

 

Oppilaalla on vaikeuksia koulun sääntöjen noudattamisessa. Hänellä on vaikeuksia toisten huomioon ottamisessa sekä ongelmia sopeutua työhön erilaisissa ryhmissä. Oppilas häiritsee toistuvasti työrauhaa ja hänen kielenkäyttönsä vaatii usein ohjausta. Hän ei ota huomioon ympäristöään.

 

 

Tavoite saavuttamatta

 

 

 

 

 

 

 

Oppilas ei noudata koulun sääntöjä eikä osaa ottaa toisia huomioon. Hän ei sopeudu työhön erilaisissa ryhmissä eikä anna toisille työrauhaa. Oppilaan kielenkäyttö on asiatonta.

 

  

LIITE 5, käyttäytymisen arvioinnin kriteerit vuosiluokkia 3 – 9 varten

  

Erinomainen

 

 

 

 

10

 

Oppilas on luonnollisella tavalla kohtelias ja ottaa huomioon muut ihmiset ja pitää aktiivisesti huolta ympäristöstään. Hän on rehellinen, oma-aloitteinen ja luotettava. Hän on omalla toiminnallaan luomassa hyvää yhteishenkeä ja on sisäistänyt yhteisön säännöt.

 

 

Kiitettävä

 

 

9

 

  

Oppilas on kohtelias ja rehellinen. Hän ottaa huomioon toiset eikä häiritse tunneilla. Oppilaan asenne koulutyöhön on myönteinen. Oppilas huolehtii omalta osaltaan ympäristön siisteydestä ja viihtyisyydestä. Hän noudattaa sääntöjä lähes aina. 

  

Hyvä

 

 

8

 

 

Oppilas käyttäytyy rehellisesti ja yleensä asiallisesti. Oppilaan asenne kouluyhteisön jäseniin ja koulutyöhön on myönteinen. Hän huolehtii ympäristöstään ja noudattaa useimmiten koulun sääntöjä. 

  

Tyydyttävä

 

  

7

 

  

Oppilaan käyttäytymisessä ilmenee joskus puutteita. Oppilaalla on parannettavaa rehellisyydessä ja työnarvostuksessa. Hän ei aina ota huomioon kouluyhteisön jäseniä eikä ympäristöään. Hän tuntee säännöt, mutta niiden noudattamisessa on usein puutteita.

 

 

Kohtalainen

 

 

6

 

  

Oppilas suhtautuu koulunkäyntiin välinpitämättömästi ja kouluyhteisön jäseniin epäystävällisesti. Oppilas kykenee työskentelemään vain valvonnan alaisena. Hän ei ota vastuuta ympäristöstään. Oppilas rikkoo toistuvasti sääntöjä.

 

 Välttävä

 

  5

 

Oppilaalla on vakavia puutteita monilla käyttäytymisen alueilla ja hänellä on paljon koulun antamia rangaistuksia. Hän on luvatta pois koulusta ja häiritsee jatkuvasti tunneilla. Hän voi olla aggressiivinen ja kiusata toisia. Hän on epärehellinen eikä häneen voi luottaa. Hän tärvelee ja rikkoo tavaroita, yhteistä omaisuutta ja ympäristöä.

 

 

Hylätty

 

 

4

 

 

Oppilaalla on jatkuvasti käytöshäiriöitä ja hänen käyttäytymisensä on röyhkeää, väkivaltaista, toisia oppilaita, opettajia ja muuta henkilökuntaa tai toisten ja koulun omaisuutta vahingoittavaa. Hänen asenteensa koulunkäyntiin on kielteinen, ja oppilas on piittaamaton koulun järjestyssäännöistä ja turvallisuusohjeista. Hänen käytöstään ja asennettaan ei saada muuttumaan koulun käytettävissä olevin keinoin.  

 

 

 

Vuosiluokalla 3 numeroita ei ole merkitty liitteeseen (sanallinen arviointi).