Oppimisen tuki

erityisopetustila1.jpg
erityisopetustila2.jpg
erityisopetustila3.jpg

Erityisopetus

Erityisopettaja ja luokanopettaja tekevät yhteistyötä oppimisen tukemiseksi. Osa-aikaisessa erityisopetuksessa oppilas voi saada lievissä oppimisvaikeuksissa yksilöllistä tukea tai opetusta muunnellussa pienryhmässä. Erityisopetusta voidaan antaa myös omassa luokassa samanaikaisopetuksena.

Erityisopetuksella tuetaan luokassa tapahtuvaa oppimista lähinnä lukemisessa, kirjoittamisessa ja matematiikassa sekä ylemmillä luokilla mm. englannissa. Erityisopetus tapahtuu yleensä koulutuntien aikana. Osa-aikaisen erityisopetuksen käynnistä erityisopettaja ilmoittaa huoltajille Wilman tuntimerkinnöissä ja säännöllisesti käynneillä tehostetun ja erityisen tuen oppilaille opettaja tekee käynneistä yhteenvedon ja arvion Wilmaan.

Kolmiportainen tuki

Perusopetusta ei enää jaotella yleis- ja erityisopetukseen. Nyt puhutaan oppimisen ja koulunkäynnin tuesta ja se jaotellaan

  • yleiseen,
  • tehostettuun ja
  • erityiseen tukeen.

Näistä oppilas voi saada kerrallaan vain yhden tasoista tukea.

Jos YLEINEN TUKI ei riitä, -> pedagoginen ARVIO -> TEHOSTETUN TUEN päätös -> OPPIMISSUUNNITELMA.

Jos TEHOSTETTU tuki  ei riitä, -> pedagoginen SELVITYS -> ERITYISEN TUEN päätös -> HOJKS.

 Tukimuotojen dokumentit.png


Yleinen tuki

Yleisessä tuessa huomioidaan oppilaiden erilaiset oppimistavat ja työskentelyrytmit. Tuen tukimuotoina painottuvat eriyttäminen, tukiopetus, oppilaan ohjaus ja osa-aikainen erityisopetus. Myös muut tukimuodot ovat mahdollisia.

Tehostettu tuki

Oppilaalla on oikeus saada tehostettua tukea, jos häntä ei voida riittävästi tukea yleisen tuen avulla tai tuen tarve jatkuu pidemmän aikaa. Tehostettu tuki on säännöllistä ja siinä hyödynnetään samanaikaisesti eri tukimuotoja: tukiopetusta, osa-aikaista erityisopetusta, oppilashuollon palveluita ja opintojen ohjausta. Tuen muotona painottuvat myös samanaikaisopetus ja opetuksen järjestäminen riittävän pienessä ryhmässä.

Erityinen tuki

Erityinen tuki koostuu oppilaalle annettavasta erityisopetuksesta tai muusta lain mukaisesta tuesta. Erityisopetus voidaan järjestää oppilaan etu ja opetuksen järjestämisedellytykset huomioiden muun opetuksen yhteydessä tai osittain tai kokonaan erityisluokalla tai muussa soveltuvassa paikassa.Kaikki tukimuodot järjestetään suunnitelmallisesti oppilaan kehitystason ja yksilöllisten tarpeiden mukaisesti. Tuetun perusopetuksen ja eiryisopetuksen tavoitteena on toimia niin, että erilaisilla oppijoilla on tasa-arvoinen ja täysivaltainen osallisuus lähikoulun palveluihin fyysisesti, toiminnallisesti ja sosiaalisesti.

Koulussamme annetaan paitsi osa-aikaista myös luokkamuotoista erityisopetusta.

Tukimuodot.png

 Särkelän koulun erityisopettajana toimii  Mervi Kulmunki, 0400 221 477.

Tuen kartoitus

Kerran lukuvuodessa tehdään oppimisen ja koulunkäynnin tuen kartoitus, jossa kysellään koulunkäynnin ja oppimisen sujumista huoltajilta, oppilaalta ja oppilaan opettajilta.

Oppimisen tuen ryhmässä keskustellaan niin oppilaan koulunkäynnistä kuin oppimisesta ja vain siinä tapauksessa, että asiasta on sovittu huoltajan kanssa. Ryhmään voivat kuulua luokanopettaja, koulunjohtaja, erityisopettaja, kuraattori sekä terveydenhoitaja.

KAIKKI YHDESSÄ JA SULASSA SOVUSSA: