Opiskelu musiikkiopistossa

Koillis - Lapin musiikkiopisto on taideoppilaitos, jonka tehtävä on järjestää taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän mukaista musiikin ja  siihen liittyvien taidemuotojen opetusta. Opetuksen tavoitteena on luoda valmiuksia luovaan monipuoliseen musiikin harrastamiseen ja esittämiseen sekä antaa valmiudet alan ammattiopintoihin. Opiskelu on tavoitteellista, yhdeltä opintotasolta seuraavalle etenevää.

Opintojen rakenne

Alle kouluikäisille on tarjolla varhaisiän musiikkikasvatusta tai musiikkivalmennusta. Vastaavasti varhaisiän tanssivalmennusta voi saada lastentanssiryhmissä. Etupäässä kouluikäiset saavat opetusta musiikin perustasolla  ja tanssin perustasolla ja sille rakentuvalla musiikkiopistotasolla.  Aikuiset voivat opiskella musiikin perus- tai opistotason opetusohjelman mukaisesti.

Opetus on taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän mukaista.

Oppiaineet

Instrumenttiopetus: puhallinsoittimet, jousisoittimet, piano, urut, kitara, harmonikka, sähkökitara, sahköbasso, lyömäsoittimet ja laulu.
Musiikin hahmotusaineet: musiikin teoria, säveltapailu, musiikkitieto, harmoniaoppi, sävellys
Yhteismusisointi: orkesterisoitto, kamarimusiikki, kuorot, yhtyeet
Täydentävät opinnot: sivuaineopinnot, musiikkiteknologia, valinnaiskurssit

Aikuisten opetus

Aikuisopiskelijoita ovat  19 vuotta täyttäneet opintonsa aloittavat tai musiikkiopintojaan jatkavat opiskelijat. Aikuisten opetuksen tavoitteet ja sisällöt ovat samat kuin perustasolla ja musikkiopistotasolla.

Arviointi

Opintokokonaisuuden aikana oppilas antaa erilaisia oppimisnäytteitä, joista hän saa rakentavaa palautetta. Oppimisnäytteitä ovat mm. arvioidut oppilaskonserttiesiintymiset, erilliset soittonäytteet, sekä musiikin hahmotusaineiden kokeet ja tehtävät. Oppimisen arviointiin liittyvä palaute voi olla suullista ja kirjallista. Perusopintojen päättyessä oppilas saa todistuksen, joka sisältää sanallisen arvion hänen edistymisestään ja osaamisen kehittymisestä. 

Musiikin perustason opinnot suorittanut oppilas saa perusasteen päättötodistuksen.  Todistuksen sisältö noudattaa valtakunnallisia opetussuunnitelman perusteita. Oppilaalle annetaan pyydettäessä todistus osallistumisesta opetukseen, sekä mahdollisista suorituksista arvosanoineen. Opisto ottaa vastaan myös opiston ulkopuolisten opiskelijoiden soittonäytteitä.

OPETUSSUUNNITELMAT

Koillis - Lapin musiikkiopiston musiikin ja tanssin laajan oppimäärän opetussuunnitelmat 
on hyväksytty hyvinvointilautakunnassa 27.3.2018 § 39.

Koillis-Lapin musiikkiopiston Musiikin Opetussuunnitelma 2021 on päivitetty ja hyväksytty 22.6.2021 Hyvinvointilautakunnassa §97.