Palveluseteli, vammaisten tehostettu palveluasuminen

PALVELUSETELIN KÄYTTÖÖNOTTO 

Kemijärven kaupunginvaltuusto päätti 15.5.2017 ottaa palvelusetelin käyttöön niiden palveluiden järjestämisessä, joissa kaupungin oma palvelutuotanto ja ostopalvelut eivät riitä kattamaan palvelujen kysyntää tai palvelujen järjestäminen omana palvelutuotantona ei ole tarkoituksenmukaista. Tällaisia palveluja ovat tällä hetkellä ainakin tehostettu palveluasuminen ja ikäihmisten kotiin tarjottavat palvelut. Tulevaisuudessa tarvetta palvelusetelin käyttöönotolle voi olla esimerkiksi lasten päivähoitopalvelujen järjestämisessä.

Kunta päättää, ottaako se palvelusetelin käyttöön ja mihin palveluihin se antaa setelin. Setelin saaminen edellyttää, että kunnallisen sosiaali- ja terveydenhuollon edustaja arvioi henkilön palvelun tarpeen. Jos asiakas ei halua käyttää palveluseteliä, kunnan on ohjattava hänet muulla tavoin järjestettävien palvelujen piiriin. Asiakas ei voi vaatia palvelusetelin käyttöä.

Asiakkaalla on palvelusetelillä ostetuissa palveluissa samat oikeudet kuin muissakin sosiaali- ja terveyspalveluissa.  Palvelusetelillä hankittujen yksityisten sosiaalipalveluiden ja terveyspalveluiden asiakasta koskee myös kuluttajansuojalainsäädäntö.

Tehostetun palveluasumisen palveluseteli 

Kunta voi tarjota palvelusetelin käyttömahdollisuutta niille asiakkaille, jotka täyttävät kunnan tehostettuun palveluasumiseen pääsyn kriteerit. Kunta tekee asiakkaan palvelutarpeen arvioinnin, päätöksen tehostetun palveluasumisen myöntämisestä ja päätöksen palvelusetelin myöntämisestä. Jos palveluntarve muuttuu, kunta arvioi uudelleen, onko palvelusetelin käyttö edelleen paras vaihtoehto asiakkaan palvelun toteuttamiseksi. Tällöin palvelusetelipäätös voidaan perua ja asiakkaan palvelut järjestää muulla tavoin.

Palvelusetelillä kunta myöntää asukkaalleen sitoumuksen maksaa tietyn kunnan päättämän osan yksityisen palveluntuottajan antamasta palvelusta. Kunta antaa asiakkaalle palvelusetelin ja palveluntuottaja laskuttaa kuntaa palvelusetelin arvosta. Palvelusetelin saanut asiakas maksaa palveluntuottajalle palvelusetelin arvon ja palveluntuottajan perimän palvelujen hinnan välisen erotuksen ns. omavastuuosuuden. Palveluseteli on viranomaispäätös.

Kunta päättää palvelusetelin arvosta ja sen muutoksista. Tehostetun palveluasumisen arvo on tulosidonnainen, ja sen arvosta annetaan päätös asiakkaalle.

Palveluntuottajan kunnalta asumispalvelusta perittävä kustannus voi olla enintään palvelusetelin hintakaton mukainen.

Vammaisten tehostetun palveluasumisen palvelusetelin hintakatto vuonna 2019 on 125 € / hoitopäivä, vaativan tehostetun palveluasumisen hintakatto vuonna 2019 on 160 € / hoitopäivä ja tehostettu palveluasuminen omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana hintakatto 2019 160 € / hoitopäivä.

Tulosidonnaisen palvelusetelin arvon määräytyminen

Asiakkaalle myönnettävän palvelusetelin suuruus lasketaan vähentämällä tulojen perusteella laskettu omavastuu palvelusetelin arvosta. Asiakkaan omavastuuosuus määräytyy lain sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (734/1992) ja asetuksen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista (912/1992) mukaisesti. Kunta perii palvelun käyttäjältä saman maksun (omavastuuosuuden) kuin kunnan itse järjestämissä vastaavissa palveluissa. Vammaispalvelulain ja erityishuoltolain nojalla myönnetyissä palveluseteleissä asiakkaalla ei ole omavastuuta. Asiakkaalta peritään omavastuun tulosidonnainen osa, mikäli palveluseteli on myönnetty muun lain kuin vammaispalvelulain tai kehitysvammalain nojalla. Tällöin omavastuun tulonsidonnainen osa määräytyy vanhusten tehostetun palveluasumisen palvelusetelissä määrätyn omavastuun laskentakaavan mukaisesti. Myönnetyn palvelusetelin arvoa voidaan korottaa ja asiakkaan omavastuuosuutta pienentää, mikäli asiakkaalle kuukausittain jäljelle jäävä käyttövara ei ole riittävä. Kaupunki perii tililleen vammaispalvelulain 14 §:n ja 15 §:n nojalla vakuutusyhtiön asiakkaalle maksaman korvauksen palveluasumisen järjestämisestä.

Palvelutuottajan perimä hinta hoitopalvelusta ei saa ylittää palvelusetelin maksimiarvoa ja erillistä tukipalvelumaksua ei voida periä.

Sääntökirja palvelusetelin käytöstä vammaisten tehostetussa palveluasumisessa (pdf)

Vammaisten tehostetun palveluasumisen tulosidonnaisen palvelusetelin hintakatto ja palvelusetelin omavastuun määräytyminen vuonna 2019 (pdf)

PALVELUNTUOTTAJAKSI HAKEUTUMINEN

 - - -

Kemijärven kaupunki on hyväksynyt seuraavat palveluyrittäjät kaupungin palvelusetelituottajiksi: