Palveluseteli, vanhusten tehostettu palveluasuminen

PALVELUSETELIN KÄYTTÖÖNOTTO 

Kemijärven kaupunginvaltuusto päätti 15.5.2017 ottaa palvelusetelin käyttöön niiden palveluiden järjestämisessä, joissa kaupungin oma palvelutuotanto ja ostopalvelut eivät riitä kattamaan palvelujen kysyntää tai palvelujen järjestäminen omana palvelutuotantona ei ole tarkoituksenmukaista. Tällaisia palveluja ovat tällä hetkellä ainakin tehostettu palveluasuminen ja ikäihmisten kotiin tarjottavat palvelut. Tulevaisuudessa tarvetta palvelusetelin käyttöönotolle voi olla esim. lasten päivähoitopalvelujen järjestämisessä.

Kunta päättää, ottaako se palvelusetelin käyttöön ja mihin palveluihin se antaa setelin. Setelin saaminen edellyttää, että kunnallisen sosiaali- ja terveydenhuollon edustaja arvioi henkilön palvelun tarpeen. Jos asiakas ei halua käyttää palveluseteliä, kunnan on ohjattava hänet muulla tavoin järjestettävien palvelujen piiriin. Asiakas ei voi vaatia palvelusetelin käyttöä.

Asiakkaalla on palvelusetelillä ostetuissa palveluissa samat oikeudet kuin muissakin sosiaali- ja terveyspalveluissa.  Palvelusetelillä hankittujen yksityisten sosiaalipalveluiden ja terveyspalveluiden asiakasta koskee myös kuluttajansuojalainsäädäntö.

Tehostetun palveluasumisen palveluseteli 

Kunta voi tarjota palvelusetelin käyttömahdollisuutta niille asiakkaille, jotka täyttävät kunnan tehostettuun palveluasumiseen pääsyn kriteerit. Kunta tekee asiakkaan palvelutarpeen arvioinnin ja laatii palvelu- ja hoitosuunnitelman. Jos palveluntarve muuttuu, kunta arvioi uudelleen, onko palvelusetelin käyttö edelleen paras vaihtoehto asiakkaan palvelun toteuttamiseksi. Tällöin palvelusetelipäätös voidaan perua ja asiakkaan palvelut järjestää muulla tavoin.

Palvelusetelillä kunta myöntää asukkaalleen sitoumuksen maksaa tietyn kunnan päättämän osan yksityisen palveluntuottajan antamasta palvelusta. Kunta antaa asiakkaalle palvelusetelin ja palveluntuottaja laskuttaa kuntaa palvelusetelin arvosta. Palvelusetelin saanut asiakas maksaa palveluntuottajalle palvelusetelin arvon ja palveluntuottajan perimän palvelujen hinnan välisen erotuksen ns. omavastuuosuuden. Palveluseteli on viranomaispäätös.

Kunta päättää palvelusetelin arvosta ja sen muutoksista. Tehostetun palveluasumisen arvo on tulosidonnainen, ja sen arvosta annetaan päätös asiakkaalle.

Palveluntuottajan kunnalta asumispalvelusta perittävä kustannus voi olla enintään palvelusetelin hintakaton mukainen.

Tehostetun palveluasumisen palvelusetelin hintakatto vuonna 2017 -2018 on 105 € / hoitopäivä ja vaativan tehostetun palveluasumisen hintakatto vuonna 2017-2018 on 115 € / hoitopäivä.

Tulosidonnaisen palvelusetelin arvon laskeminen

Asiakkaalle myönnettävän lopullisen palvelusetelin suuruus lasketaan vähentämällä tulojen perusteella laskettu omavastuu palvelusetelin arvosta.

Asiakkaan omavastuu tulosidonnaiseen palveluseteliin lasketaan näin:

Tuloina huomioidaan asiakkaan veronalaiset ansio- ja pääomatulot sekä verosta vapaat tulot pois lukien asumistuki ja rintamalisä sekä tapaturmavakuutuksen perusteella suoritettavat sairaanhoito- ja tutkimuskulut (sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 29§).

Bruttotuloina huomioidaan:

  • eläkkeet ja niihin rinnastettavat jatkuvat etuudet, elinkorot, rahana maksettavaksi määrätty syytinki 
  • pääomatulot, kuten korkotulot, vuokratuotot vähennettyinä yhtiövastikkeella ja vastaavat (mikäli nettotulo ylittää 10 € / kk tai enemmän)
  • ylimääräinen rintamalisä
  • muu jatkuva henkilökohtainen tulo
  • metsän laskennallinen tuotto (asetus 28§)
  • Kelan maksamat hoitotuet (edellytetään haettavaksi)

Bruttotuloista vähennetään yksinasuvalta 576 € ja puolisoilta yhteenlasketuista bruttotuloista 1063 € (kotiin annettavien palveluiden asiakasmaksuasetuksen mukaiset tulorajat).

Jäljelle jäävästä tulosta lasketaan asumisen tulosidonnaisen asiakasmaksuprosentti, mikä on aina 35 % huomioon otettavista tuloista (puolisoiden yhteenlasketuista tuloista asiakasmaksuprosentti on 22 %). Enimmillään tulosidonnainen asiakasmaksu on 1200 €/kk:ssa.

Esimerkkilaskelma: Palvelusetelin maksimiarvoksi on hyväksytty 105,00 €/ hoitopäivä ja asiakkaan bruttotulot ovat 1 650,00 €/kk.

Asiakkaan omavastuun laskeminen:

Bruttotuloista 1 650,00 € vähennetään kotihoidon asiakasmaksuasetuksen mukainen perusosa 576,00 = 1 074,00 €, josta omavastuu on 35 % kuukaudessa eli 375,90 €/kk, josta saadaan hoitopäiväkohtainen omavastuu 12,36 €/hoitopäivä (375,90 € x 12 kk / 365 hoitopäivää).

Asiakkaalle myönnetään 92,64 €/hoitopäivä arvoinen palveluseteli (maksimiarvo 105 € - omavastuu 12,36€)

Palveluntuottaja laskuttaa kuntaa kuukaudessa 31 hoitopäivää x 92,64 € yhteensä 2871,84 €.

Palveluntuottaja laskuttaa asiakkaalta omavastuun 31 hoitopäivää x 12,36 € yhteensä 383,16 € sekä vuokran, ateriat ja mahdolliset asiakkaan valitsemat lisäpalvelut.

Myönnetyn palvelusetelin arvoa voidaan korottaa ja asiakkaan omavastuuosuutta pienentää, mikäli asiakkaalle kuukausittain jäljelle jäävä käyttövara ei ole riittävä.

Sääntökirja palvelusetelin käytöstä vanhusten tehostetussa palveluasumisessa (pdf)

Tehostetun palveluasumisen tulosidonnaisen palvelusetelin hintakatto ja palvelusetelin omavastuun määräytyminen vuosina 2017 - 2018 (pdf)

 Palveluntuottajaksi hakeutuminen

- - - -

Kemijärven kaupunki on hyväksynyt seuraavat palveluyrittäjät kaupungin palvelusetelituottajiksi:

Esperi Care Oy / Esperi Hoivakoti Kiekerö
yhteystiedot:
Esperi Hoivakoti Kiekerö
Vesapolku 4, 98100 Kemijärvi

https://www.esperi.fi/hoivakodit-ikaihmisille/esperi-hoivakoti-kiekero-kemijarvi

 

Attendo Oy / Attendo Puistola
yhteystiedot:
Attendo Puistola
Rajakatu 9, 98310 Kemijärvi

https://www.attendo.fi/