Potilaskertomusarkisto/ potilasasiakirjat

 

Potilaskertomusarkisto huolehtii potilasasiakirjojen asianmukaisesta säilyttämisestä ja hävittämisestä sekä tietopalvelusta.

Potilaalla on oikeus nähdä ja tarkistaa kaikki henkilö- ja potilastietonsa sekä saada ne pyynnöstä kirjallisina ja maksuttomina kerran vuodessa (potilastietoja ei anneta sähköpostitse).

Potilasasiakirjat tilataan potilaskertomusarkistosta  tällä lomakkeella tai omakätisesti allekirjoitetulla kirjeellä.

Tietosuoja- ja tietoturvasyistä arkisto ei vastaanota tilauksia sähköpostitse.

Allekirjoitettu pyyntö lähetetään osoitteeseen:

Hyvinvointikeskus Lapponia
Potilaskertomusarkisto
PL 14
98101 Kemijärvi

040 719 2418
Fax (arkisto): 016 815569

Potilaan oikeudet potilaskertomukseensa  

Potilasasiakirjoissa olevat tiedot ovat arkaluonteisia ja salassa pidettäviä. Jokaisella on oikeus saada tieto omasta potilaskertomuksestaan, mikäli hänen hoitonsa ei tiedon antamisesta vaarannu. Pyyntö on tehtävä kirjallisesti ja osoitettava potilaskertomusarkistoon. Potilaalle lähetetään kopiot tarpeellisessa laajuudessa tai hän voi saada kertomuksen nähtäväkseen hoitohenkilökunnan läsnä ollessa. Tietojen antamisesta peritään korvaus, jos edellisestä tarkastusoikeuden käytöstä on kulunut vähemmän kuin yksi vuosi. Alaikäisen kohdalla tarkastusoikeutta voi käyttää hänen huoltajansa tai muu laillinen edustajansa. Jos hoidostaan päättämään kykenevä alaikäinen kieltää tietojen antamisen huoltajalle tai lailliselle edustajalle, ei tällä myöskään ole tarkastusoikeutta potilasasiakirjoihin.

Potilaskertomuksia säilytetään potilaan elinajan lisäksi 12 vuotta kuoleman jälkeen (20 vuotta ennen 1.5.1999 laadittujen asiakirjojen osalta).  Potilasasiakirjojen säilytysajat on määritelty Valtionarkiston päätöksellä 14.4.1989 ja potilasasiakirja-asetuksella (298/2009).

Potilaan omaisten oikeudet potilasasiakirjoihin sisältyviin tietoihin

Potilaan omaiset ovat pääsääntöisesti potilasasiakirjoihin sisältyviin tietoihin nähden sivullisia. Sivullisille voidaan antaa kopioita potilasasiakirjoista vain potilaan kirjallisella luvalla. Kuolleen henkilön elinaikaista hoitoa koskeviin potilasasiakirjoihin sisältyviä tietoja saadaan antaa perustellusta kirjallisesta hakemuksesta sille, joka tarvitsee tietoja tärkeiden etujensa selvittämistä ja toteuttamista varten (perinnöllinen sairaus, hoitovirhe, testamentin pätevyys). 

Potilastietojen luovutus toiselle terveydenhuoltoalan toimintayksikölle

Potilaan tutkimuksen ja hoidon järjestämiseksi tarpeellisia tietoja voidaan antaa toiselle terveydenhuollon toimintayksikölle potilaan suostumuksella. Tiedot luovutetaan kopioina tai lausuntoina. Kiireellisissä tapauksissa voidaan käyttää telefaxia, mutta potilasasiakirjatietojen lähettäminen sähköpostilla ei ole mahdollista. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira, aluehallintovirasto ja eduskunnan oikeusasiamies ovat oikeutettuja saamaan lainaksi alkuperäisiä potilastietoja. Viranomaisille tiedot annetaan kirjallisen ja yksilöidyn pyynnön perusteella pääsääntöisesti lausuntoina asian vaatimassa laajuudessa.

Potilastiedon arkisto

Potilastiedon arkisto on palvelu, jonne terveydenhuollon yksiköt tallentavat potilastietoja omista tietojärjestelmistään tietoturvallisesti. Potilastiedon arkistoa rakennetaan vaiheistetusti ja sen vuoksi myös tiedot kertyvät arkistoon sitä mukaa kun arkiston käyttö laajenee.

Potilastiedon arkisto ei ole vielä käytössä koko maassa, vaan laajenee vähitellen.

Potilastietojen arkisto tarjoaa kansalaisille mahdollisuuden tarkastella omia potilastietojaan tietokoneeltaan vaivattomasti, ajasta ja paikasta riippumatta. Omia potilastietojaan pääsee tarkastelemaan Omakanta-palvelussa, jonne pääsee kirjautumaan kanta.fi -sivujen kautta. Palvelussa voi myös asettaa suostumuksia ja kieltoja omien potilastietojensa käyttämisestä eri terveydenhuollon yksiköissä.

Kansalaiset hyötyvät valtakunnallisesta palvelusta myös liikkuessaan eri osissa maata tai käyttäessään useampien terveydenhuollon palvelunantajien palveluita. Potilastiedon arkiston kautta potilastiedot ovat käytettävissä niissä terveydenhuollon toimintayksiköissä, jotka niitä potilaan hoidossa tarvitsevat.