Potilastoimisto/neuvonta

potilastoimisto

HYVINVOINTIKESKUS LAPPONIAN NEUVONTA/ILMOITTAUTUMINEN

020690820 Sairaalakatu 9 98100 Kemijärvi
Aukioloajat:
   Ma-To klo 8:00-16:00 Pe klo 8:00-14:45

 

Neuvonta, ilmoittautuminen ajanvarausvastaanotoille, asiakasmaksut, ajanvaraukset terveydenhoitajan vastaanotolle, reseptien vastaanotto ym.

Terveyskeskusmaksut 1.1.2022 alkaen

 Lääkärissäkäynti 18 vuotta täyttäneiltä:

Terveyskeskuksen vuosimaksu on 41,80 euroa.

Päivystysajan poliklinikkamaksu perusterveydenhuollon päivystyksessä arkisin klo 20:00-21:00, lauantaisin ja sunnuntaisin sekä  juhlapyhinä on 28,70 euroa.

Vuosimaksu peritään ensimmäisellä käynnillä kalenterivuodessa. Vuosimaksu arkisin klo 8:00-20:00 ei koske sotiemme veteraaneja.

Erikoissairaanhoidon poliklinikkamaksu peritään joka käynnistä.

Peruuttamattomasta ajanvarauksesta peritään 51,50 euroa 15 vuotta täyttäneiltä.


Asiakasmaksukatto on 692 euroa kalenterivuodessa. Lääkärin vastaanotolla käynnistä ei peritä maksua, kun maksukatto on täyttynyt.

Asiakasmaksukatto

Eräille sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuille on säädetty 692 euron vuotuinen katto. Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 734/1992 6 a §.

Maksujen kertymää seurataan asiakasmaksukortilla. Jos maksujen summa kalenterivuoden aikana ylittää 692 euroa, ovat nämä palvelut sen jälkeen maksuttomia, mutta lyhytaikaisesta laitoshoidosta peritään kuitenkin 22,80 euron ylläpitomaksu. Maksukaton ylittymisen jälkeen kortti vaihdetaan vapaakorttiin, jonka saamiseksi asiakkaan on pyydettäessä esitettävä alkuperäiset kuitit suoritetuista hoitomaksuista.

Maksukaton piiriin kuuluvat seuraavat maksut :

 • lyhytaikainen laitoshoito 49,60 €
 • terveyskeskuksen lääkärissäkäynti 41,80 €  
 • ilta- ja viikonloppupäivystys 28,70 €  
 • poliklinikkakäynti 41,80 €
 • poliklinikkakäynti yksityissektorilla terveyskeskuksen maksusitoumuksella 41,80 €
 • päiväkirurginen toimenpide 136,90 €
 • päiväkirurginen toimenpide yksityissektorilla terveyskeskuksen maksusitoumuksella 136,90 €
 • sarjahoito 11,60 €
 • yksilökohtainen fysioterapia 11,60 €
 • yö- ja päivähoito 22,80 €
 • kuntoutushoito 17,10 €

 • Alle 18 vuotiaan lapsen maksut yhdistetään jommankumman huoltajan maksuihin.

Oikaisuvaatimusohje maksua koskevaan päätökseen

 Maksua koskevaan päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

 Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se:  
- johon päätös on kohdistettu tai  
- jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Oikaisuvaatimusaika

 Oikaisuvaatimus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 Oikaisuvaatimus on toimitettava Kemijärven kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

 Kemijärven kaupunki//Hyvinvointilautakunta/Kirjaamo  PL 5  98101 Kemijärvi  Käyntiosoite: Hallituskatu 4, III krs.  Sähköposti: kirjaamo@kemijarvi.fi  Aukioloaika arkisin klo 9 - 15

 Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seisemän päivän kuluttua maksun lähettämisestä.

 Mikäli asiasta ei ole lähetetty erillistä päätöstä, katsotaan asianosaisen saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä,  seitsemän päivän kuluttua laskun päiväyksestä. Mikäli asianosainen on 30 päivän kuluessa laskun tiedoksisaannista pyytänyt erillistä  kirjallista oikaisuvaatimusohjetta, katsotaan tiedoksisaanti tapahtuneen kuitenkin vasta seitsemän päivän kuluttua kirjallisen  oikaisuvaatimusohjeen lähettämisestä.

 Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä,  joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

 Jos oikaisuvaatimusta ei ole tehty määräajassa, oikaisuvaatimus jätetään tutkimatta.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

 Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.         Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:  - päätös tai lasku, johon haetaan oikaisua  - se, millaista oikaisua vaaditaan sekä  - millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava oikaisuvaatimuksen tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

 

Lääkärintodistukset:

Maksua ei peritä kansanterveystyössä hoitoon liittyvästä todistuksesta tai lausunnosta eikä koulu-
tai opiskeluterveydenhuollon yhteydessä kerättyihin tietoihin perustuvasta terveystodistuksesta (nuorison terveystodistus).
(Asiakasmaksuasetus 23 §)


Seuraavista hoitoon liittymättömistä lääkärin ja hammaslääkärin todistuksista ja lausunnoista peritään 51,50 €:

• C-todistus hoitotuen/vammaistuen hakemista varten
• B-todistus etuuden hakemista varten (esim. eläkkeet, kuntoutustuki)
• Muut lausunnot etuuden hakemista varten
• Erikoissairaanhoidon antama B-todistus erityiskorvattavia lääkkeitä varten (huom. kansanterveystyössä/terveyskeskuksessa maksuton)
• E-lausunto
• Todistus muuhun kuin lääkinnälliseen kuntoutukseen liittyviä apuvälineitä varten
• Todistus vapaaehtoista asevelvollisuutta varten
• Uusintatarkastuslausunto palvelukelpoisuudesta, mikäli puolustusvoimat ei ole määrännyt asiakasta palvelukelpoisuustutkimukseen.
• Todistus asunnon hakua varten
• Todistus asumispalvelupaikan hakemista varten
• Todistus verotusta varten
• Todistus autoveron alennusta varten
• Todistus terveydentilasta ulkomaille lähtöä varten
• Harrastuksiin liittyvät lääkärinlausunnot
• Todistus veripalvelua varten
• Todistus kertausharjoituksesta vapauttamiseksi
• HIV-todistus viisumia varten
• Keltakuume- ja muu rokotustodistus
• Lausunto oikeustoimikelpoisuudesta tai muu lausunto oikeudenkäyntiä varten asiakkaan itsensä tai hänen edustajansa pyytämänä
• Pysäköintitunnus = inva pysäköinti
• Muut asiakkaan tai hänen edustajansa pyytämät todistukset ja lausunnot terveydentilasta
Valmiiksi laadituista todistuksista ja lausunnoista peritään maksu, vaikka asiakas myöhemmin peruisi todistus-/lausuntopyyntönsä.


Sotiemme veteraaneille lääkärinlausunto veteraanikuntoutukseen hakemista varten on maksuton.

Ajokorttitodistus (myös mopo) sekä todistus ajokelpoisuudesta maksaa 61,80 €. 

Hoitotahtoni (pdf)
Hoitotahton (lisäliite) (pdf) 

Lääkekorvaukset

Matkakorvaus

Veteraanikuntoutusasiat
Kotihoidon ohjaaja
040 775 1019