Yksityiset palveluntuottajat

Ilmoituksenvaraiset palvelut

Yksityisistä sosiaalipalveluista säädetyn lain 11 §:n mukaan yksityisen palvelujen tuottajan, joka tuottaa muita kuin ympärivuorokautisia sosiaalipalveluja, on tehtävä kirjallinen ilmoitus toiminnasta ennen sen aloittamista tai olennaista muuttamista kunnan toimielimelle siinä kunnassa, jossa palveluja tuotetaan.

Ilmoitus yksityisten sosiaalipalvelujen tuottamisesta -lomake on saatavilla Aluehallintoviraston verkkosivuilla. https://www.avi.fi/web/avi/yksityiset-sosiaalipalvelut

Ilmoitus kotipalvelujen tukipalvelujen ja niihin rinnastettavien palvelujen tuottamisesta, Ilmoituslomake

Kemijärven kaupungille ilmoitus yksityisten sosiaalipalvelujen tuottamisesta lähetetään osoitteella:

Kirjaamo, PL 5, 98101 Kemijärvi
tai kirjaamo@kemijarvi.fi

 

Luvanvaraiset palvelut

Yksityisten sosiaalipalvelujen tuottajan, joka jatkuvasti tuottaa ympärivuorokautisia sosiaalipalveluja, on saatava lupa palvelujen tuottamiseen ennen toiminnan aloittamista ja olennaista muuttamista. Lupaa haetaan siltä aluehallintovirastolta, jonka toimialueella palveluja tuotetaan. Jos palveluja tuotetaan useamman kuin yhden aluehallintoviraston toimialueella, lupaa haetaan Valviralta.

Hakemus ympärivuorokautisten yksityisten sosiaalipalvelujen tuottamiseen on saatavilla Valviran verkkosivuilla. https://www.valvira.fi/sosiaalihuolto/yksityisen_sosiaalihuollon_luvat

 

Omavalvontasuunnitelma

Valviran antaman määräyksen (1/2014) mukaisesti palveluntuottajan tulee tehdä omavalvontasuunnitelma kuuden kuukauden kuluessa yrityksen perustamisesta.

Omavalvontasuunnitelmassa kuvataan, miten palveluntuottaja varmistaa palvelujen toteuttamisen laadukkaasti ja asiakasturvallisesti.

Omavalvontasuunnitelmassa tulee varautua mahdollisiin kriittisiin tilanteisiin sekä kuvata kuinka toimitaan, jos palvelu ei toteudu asetettujen tavoitteiden mukaisesti tai asiakasturvallisuus uhkaa vaarantua.

Omavalvontasuunnitelma on julkinen asiakirja, joten se tulee voida antaa asiakkaalle. Suunnitelman tulee lisäksi olla nähtävillä palveluntuottajan toimitiloissa.

Palveluntuottajan tulee tarkistaa omavalvontasuunnitelma vuosittain ja päivittää suunnitelma aina tilanteen muuttuessa.

Omavalvonnasta ja omavalvontasuunnitelmasta tarkemmin Valviran verkkosivuilla https://www.valvira.fi/sosiaalihuolto/sosiaalihuollon-valvonta/omavalvonta

 

Arvonlisäveroton palvelu

Mikäli tarvitset palvelua esimerkiksi sairaudesta, vammaisuudesta tai ikääntymisestä johtuvasta toimintakyvyn alentumisesta, voit saada sosiaalihuollon palveluja arvonlisäverottomana.

Palvelu on sosiaalihuoltoa, jos et selviä ilman apua tavanomaiseen elämään kuuluvista tehtävistä ja toiminnoista. Kotipalvelujen tukipalveluja voit saada sosiaalipalveluna. Kotipalvelun tukipalveluilla tarkoitetaan esimerkiksi ateria-, vaatehuolto-, kylvetys-, siivous-, kuljetus-, saattaja- sekä sosiaalista kanssakäymistä edistäviä palveluja (sosiaalihuoltoasetus (607/1983) 9 §).

Mahdollisuus verottomuuteen on ainoastaan ostettaessa niitä palveluja ja siinä laajuudessa, joiden tuottamisesta yksityinen palveluntuottaja on merkitty rekisteriin tai joista on tehnyt ilmoituksensa.

Palveluntuottaja tekee asiakkaan kanssa palvelusuunnitelman ja palvelusopimuksen palvelujen tuottamisesta sosiaalipalveluna. Mikäli asiakas ostaa palveluja suoraan yksityiseltä palveluntuottajalta kirjalliseen sopimukseen perustuen, on palveluntuottajan vastuulla suunnitelman laatiminen yhdessä asiakkaan kanssa. Palvelusuunnitelmasta tulee käydä ilmi sosiaalihuollon tarpeen perusteet, asiakkaan toimintakyky, palvelujen ja hoidon tarve sekä tavoitteet. Lisäksi suunnitelmassa on käytävä ilmi toimenpiteet suunnitelmassa mainittujen tavoitteiden toteuttamiseksi ja tarpeen vaatiessa myös hoito-ohjeet. Suunnitelmaa ei kuitenkaan tarvitse laatia, mikäli kyseessä on tilapäinen neuvonta ja ohjaus tai jos suunnitelman laatiminen todetaan selkeästi tarpeettomaksi.

Lisätietoa arvonlisäverottomasta palvelusta verottajan sivuilta. https://www.vero.fi/yritykset-ja-yhteisot/tietoa-yritysverotuksesta/arvonlisaverotus/yksityisten_sosiaalihuoltopalvelujen_ar/

 

Kemijärven kaupungin hyväksymät palveluntuottajat yksityisten sosiaalipalveluiden rekisteriin  (liite)