Kaupunginhallitus

Kaupunginhallitus vastaa kuntalain mukaan kaupungin hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kaupunginhallitus valvoo kaupungin etua ja jollei toisin määrätä, edustaa kaupunkia ja käyttää sen puhevaltaa. Kaupunginhallitus vastaa lisäksi elinkeinotoimen edistämisestä, työllisyyden hoidosta ja yleisestä edunvalvonnasta.

Kaupunginhallitukseen kuuluu seitsemän jäsentä ja lisäksi hallituksen kokouksiin osallistuu valtuuston puheenjohtajisto. Hallitus kokoontuu kaupungintalolla kaupunginhallituksen kokoushuoneessa kuukauden 2. ja 4. arkimaanantai ja tarvittaessa. Kaupunginhallituksen kokoukset eivät ole julkisia. Esityslistat julkaistaan internetissä osoitteessa: http://paatokset.kemijarvi.fi/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting_frames ja pöytäkirjat heti pöytäkirjan tarkastuksen jälkeen.  

Kaupunginhallituksen jäsenet vv. 2017-2021:

Puheenjohtaja
Koskela Lea, KESK
0400 237 609
040 523 0002
lea.koskela@kemijarvi.fi

Varajäsen: Kaisanlahti Tarja

I varapuheenjohtaja
Harju Markku, SDP
0400 396 289
markku.harju@kemijarvi.fi

Varajäsen: Meriläinen Eino

II  Varapuheenjohtaja
Ojala, Kirsti, VAS
050 359 1129
kirsti.ojala@kemijarvi.fi

Varajäsen: Vanhala Riitta

Jäsen
Kangas Esa, Sininen Tulevaisuus
040 829 2596
esa.kangas@kemijarvi.fi

Varajäsen: Sipovaara Kyösti

Jäsen
Lehtola Joonas, KESK
040 145 8940
joonas.lehtola@kemijarvi.fi

Varajäsen: Kerkelä Mauno, konduktööri

Jäsen
Ojala Jukka, KESK
0400 159 845
jukka.ojala@kemijarvi.fi

Varajäsen: Tervola Mari

Jäsen
Savukoski Riitta, KOK
040 777 7359
riitta.savukoski@kemijarvi.fi

Varajäsen:  Kortelainen Jukka

 

Kaupunginhallitus vastaa kuntalain mukaan kaupungin hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kaupunginhallitus valvoo kaupungin etua ja jollei toisin määrätä, edustaa kaupunkia ja käyttää sen puhevaltaa. Kaupunginhallitus vastaa lisäksi elinkeinotoimen edistämisestä, työllisyyden hoidosta ja yleisestä edunvalvonnasta.

Kemijärven kaupungin hallintosäännön mukaisesti Kaupunginhallitus johtaa kaupungin toimintaa ja vastaa kuntalaissa säädetyistä tehtävistä sekä päättää
1. henkilöstöpoliittisista periaatteista, viestinnän periaatteista, sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteista, hankintatoimen organisaatiosta, hankintaperiaatteista ja tietoturvaperiaatteista,
2. virka- ja työehtosopimusten tulkintaa ja soveltamista koskevien neuvottelijoiden määräämisestä sekä virka- ja työehtosopimusten tekemisestä ja täytäntöönpanosta,
3.  henkilöstön vahingonkorvausvastuusta (työnantajan takautumisoikeus),
4. kaupungilta vaadittavien vahingonkorvausten myöntämisen periaatteista ja valtuuksista,
5. selityksen tai lausunnon antamisesta valtuuston päätöstä koskevan valituksen johdosta,
6. maksun suorittamisesta vapauttamisesta tai helpotuksen myöntämisestä silloin, kun se on lain mukaan sallittua ja kun tehtävä ei ole määrätty muulle toimielimelle tai viranhaltijalle,
7. pysyvien vastaavien hyödykkeiden poistosuunnitelman hyväksymisestä sekä tarvittavien laskentaohjeiden antamisesta,
8. sitovien ohjeiden antamisesta palvelualueille henkilöstöä, palvelutoimintaa, määrärahojen käyttöä ja käyttöomaisuuden hankintavaltuuksia koskien,
9. yleisen vesi- ja viemärilaitoksen toiminta-alueen määräämisestä,
10. kaupungin sisäisen joukkoliikenteen ja kuljetuspalvelujen ostamisesta,
11. toimielinten ulkomaanmatkoista,
12. kaupunginvaltuuston hyväksymässä maapoliittisessa ohjelmassa kaupunginhallituksen toimivaltaan kuuluvista asioista,
13. konsernihallinnon osalta niistä asioista, joista lain, johto- tai muun sääntöön rinnastettavan säännön mukaan lautakunnan on päätettävä taikka joista muutoin on päätettävä lähinnä ylemmässä monijäsenisessä toimielimessä,
14. maa- ja vesialueiden sekä rakennusten ostosta 100 000 euroon saakka,
15. taide-esineiden ostosta talousarviossa annettujen määrärahojen puitteissa,
16. osakkeiden ja osuuksien hankinnasta,
17. kaupungin investointiohjelman yli 1 000 000 euron mukaisista rakennusten, maa-alueiden sekä muiden rakenteiden hankesuunnitelmista,
18. kaupungin omistamien yhtiöiden omistuksessa olevien yhtiöiden rakennusten purkamisesta sekä
19. kaupungin nimissä annettavista lausunnoista.

Kaupunginhallituksen tehtävistä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan osalta määrätään 79 §:ssä