Kaupunginhallitus

Kaupunginhallitus vastaa kuntalain mukaan kaupungin hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kaupunginhallitus valvoo kaupungin etua ja jollei toisin määrätä, edustaa kaupunkia ja käyttää sen puhevaltaa. Kaupunginhallitus vastaa lisäksi elinkeinotoimen edistämisestä, työllisyyden hoidosta ja yleisestä edunvalvonnasta.

Kaupunginhallitukseen kuuluu seitsemän jäsentä ja lisäksi hallituksen kokouksiin osallistuu valtuuston puheenjohtajisto. Hallitus kokoontuu kaupungintalolla kaupunginhallituksen kokoushuoneessa kuukauden 2. ja 4. arkimaanantai ja tarvittaessa. Kaupunginhallituksen kokoukset eivät ole julkisia. Esityslistat julkaistaan internetissä ja pöytäkirjat heti pöytäkirjan tarkastuksen jälkeen.  

Esityslistat ja pöytäkirjat 30.9.2021 saakka

Esityslistat ja pöytäkirjat 1.10.2021 alkaen 

 

Kaupunginhallituksen jäsenet vv. 2023-2025:

Puheenjohtaja
Tapio Juhani KESK
040 152 8147
juhani.tapio@kemijarvi.fi

Varajäsen: Palojärvi Jarmo


I varapuheenjohtaja
Alatalo Paula, Perussuomalaiset

Varajäsen: Kalliokoski Tuomas

II  Varapuheenjohtaja 
Harju Markku, SDP 
0400 396 289 markku.harju@kemijarvi.fi

Varajäsen: Honkanen Senni

 

Jäsen
Kerkelä Teija, Keskusta 

Varajäsen: Välikangas Sanna

Jäsen
Majava Ahti, Tulevaisuuden Kemijärvi -yhteislista

Varajäsen: Sutinen Hannaliisa

Jäsen
Ojala Kirsti, Vasemmistoliitto
050 359 1129 
kirsti.ojala@kemijarvi.fi

Varajäsen:  Kinnunen Riitta

Jäsen
Torvinen Matti, Kokoomus
matti.torvinen@kemijarvi.fi 
0400 822 872

Varajäsen: Jukka Kortelainen

 

Kaupunginhallitus vastaa kuntalain mukaan kaupungin hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kaupunginhallitus valvoo kaupungin etua ja jollei toisin määrätä, edustaa kaupunkia ja käyttää sen puhevaltaa. Kaupunginhallitus vastaa lisäksi elinkeinotoimen edistämisestä, työllisyyden hoidosta ja yleisestä edunvalvonnasta.

Kemijärven kaupungin hallintosäännön mukaisesti Kaupunginhallitus johtaa kaupungin toimintaa ja vastaa kuntalaissa säädetyistä tehtävistä sekä päättää
1. henkilöstöpoliittisista periaatteista, viestinnän periaatteista, sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan periaatteista, hankintatoimen organisaatiosta, hankintaperiaatteista ja tietoturvaperiaatteista,
2. virka- ja työehtosopimusten tulkintaa ja soveltamista koskevien neuvottelijoiden määräämisestä sekä virka- ja työehtosopimusten tekemisestä ja täytäntöönpanosta,
3.  henkilöstön vahingonkorvausvastuusta (työnantajan takautumisoikeus),
4. kaupungilta vaadittavien vahingonkorvausten myöntämisen periaatteista ja valtuuksista,
5. selityksen tai lausunnon antamisesta valtuuston päätöstä koskevan valituksen johdosta,
6. maksun suorittamisesta vapauttamisesta tai helpotuksen myöntämisestä silloin, kun se on lain mukaan sallittua ja kun tehtävä ei ole määrätty muulle toimielimelle tai viranhaltijalle,
7. pysyvien vastaavien hyödykkeiden poistosuunnitelman hyväksymisestä sekä tarvittavien laskentaohjeiden antamisesta,
8. sitovien ohjeiden antamisesta palvelualueille henkilöstöä, palvelutoimintaa, määrärahojen käyttöä ja käyttöomaisuuden hankintavaltuuksia koskien,
9. yleisen vesi- ja viemärilaitoksen toiminta-alueen määräämisestä,
10. kaupungin sisäisen joukkoliikenteen ja kuljetuspalvelujen ostamisesta,
11. toimielinten ulkomaanmatkoista,
12. kaupunginvaltuuston hyväksymässä maapoliittisessa ohjelmassa kaupunginhallituksen toimivaltaan kuuluvista asioista,
13. konsernihallinnon osalta niistä asioista, joista lain, johto- tai muun sääntöön rinnastettavan säännön mukaan lautakunnan on päätettävä taikka joista muutoin on päätettävä lähinnä ylemmässä monijäsenisessä toimielimessä,
14. maa- ja vesialueiden sekä rakennusten ostosta 100 000 euroon saakka,
15. taide-esineiden ostosta talousarviossa annettujen määrärahojen puitteissa,
16. osakkeiden ja osuuksien hankinnasta,
17. kaupungin investointiohjelman yli 1 000 000 euron mukaisista rakennusten, maa-alueiden sekä muiden rakenteiden hankesuunnitelmista,
18. kaupungin omistamien yhtiöiden omistuksessa olevien yhtiöiden rakennusten purkamisesta sekä
19. kaupungin nimissä annettavista lausunnoista.

Kaupunginhallituksen tehtävistä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan osalta määrätään 79 §:ssä