Sidonnaisuusrekisteri

Kuntalaki 84 §: "Tämän pykälän 2 momentissa tarkoitetun kunnan luottamushenkilön ja viranhaltijan on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.

Velvollisuus ilmoittaa sidonnaisuuksista koskee kunnanhallituksen ja maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999) tarkoitettuja tehtäviä hoitavan toimielimen jäseniä, valtuuston ja lautakunnan puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajia, kunnanjohtajaa, pormestaria ja apulaispormestaria sekä kunnanhallituksen ja lautakunnan esittelijää. Ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on tehtäväänsä valittu. Henkilön on myös ilmoitettava viivytyksettä sidonnaisuuksissa tapahtuneet muutokset.

Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi. Tarkastuslautakunta voi tarvittaessa kehottaa ilmoitusvelvollista tekemään uuden ilmoituksen tai täydentämään jo tehtyä ilmoitusta.

Kunnan on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluvan luottamustoimen tai tehtävän päättyessä henkilöä koskevat tiedot on poistettava rekisteristä ja tietoverkosta."

Tätä säännöstä sovelletaan 1.6.2017 alkaen.

---

Kemijärven kaupungissa sidonnaisuuksien ilmoitusvelvollisten piiriin kuuluvat seuraavat  luottamushenkilöt ja viranhaltijat:

- kaupunginhallituksen jäsenet ja varajäsenet sekä esittelijä - kaupunginvaltuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat - lautakuntien puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat sekä esittelijät (hyvinvointilautakunta) - maankäyttö ja rakennuslain tarkoittamia tehtäviä hoitavan toimielimen jäsenet ja varajäsenet sekä esittelijät (tekninen lautakunta ja rakennuslautakunta ) - keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä esittelijä - kaupunginhallituksen konserni- ja elinkeinojaoston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä esittelijä - kaupunginjohtaja

Tarkastuslautakunta  huolehtii sidonnaisuusrekisterin julkisten tietojen julkaisemisesta kaupungin verkkosivuilla ja saattaa sidonnaisuusilmoitukset kaupunginvaltuustolle tiedoksi 1-2 kertaa vuodessa.

Sidonnaisuusrekisteri.fi -palvelun vastuuhenkilö on tarkastuslautakunnan sihteeri Merja Maijala,
040 834 3849

Rekisteriseloste sidonnaisuuspalvelu

Tässä linkki sidonnaisuusilmoituksiin

Tässä linkki itsepalvelulomake muutospyyntöjen tekemiseen sidonnaisuusrekisterissä oleville henkilöille.