Kaavoitus

kemijarvi_keskusta

Kaavoituksella ohjataan kunnan maankäyttöä - toimintojen sijoittamista, yhteyksiä ja ympäristön muutosta. Sillä luodaan edellytykset hyvälle elinympäristölle ja edistetään ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävää kehitystä. Kaavoitustyö tehdään vuorovaikutuksessa osallisten ja kaupunkilaisten kanssa. Kaavoitus on maankäyttö- ja rakennuslain mukaista osayleiskaavojen, asemakaavojen ja tonttijakojen laadintaa ja muuttamista, maankäytön perusselvitysten laadintaa,  poikkeamislupien valmistelua ja muuta rakentamisen ohjausta.

Maapoliittinenohjelma 2018-2021.pdf

Kaavoituskatsaus 2018-2019.pdf

Elinvoimainen elämyksien ja kulttuurin Kemijärvi / Oulun Yliopisto 2022


Yhteystiedot:

Kaupungingeodeetti Tapio Pöyliö
040 525 0924

Kaavoittaja Laura Ilvesluoto
040 159 2313

Kopiointi- ja skannaushinnat  (Tekn. ltk 23.8.2018 § 105)

Jos asemakaava tai asemakaavan muutos on pääasiassa yksityisen edun vaatima ja laadittu maanomistajan tai -haltijan aloitteesta, kunnalla on oikeus periä tältä kaavan laatimisesta ja käsittelystä aiheutuneet kustannukset. Kaavahakemukset tulee toimittaa osoitteeseen kirjaamo@kemijarvi.fi

Kaavoituksesta perittävät korvaukset  (Tekn. ltk 23.8.2018 § 105)