Poikkeaminen

Poikkeamispäätös tarvitaan mm. kaavasta poikkeamiseen sekä rantavyöhykkeelle tai -alueelle rakentamiseen alueella, jossa rakentamisesta ei ole määrätty kaavalla (maankäyttö- ja rakennuslaki 72 § ja 171 §).

Poikkeamishakemus sekä neuvontapyynnöt tehdään sähköisesti osoitteessa www.lupapiste.fi

Katso kaupungin rakennusjärjestyksen luku 4. Rakentaminen ranta-alueelle

  • Poikkeaminen voidaan myöntää, jos luvan oikeudelliset edellytykset täyttyvät (MRL 172 §) ja sille on olemassa MRL:n 171 §:n tarkoittamia erityisiä syitä. HOX! Hakijan tulee tuoda erityiset syyt esille hakemuksen kohdassa "hankkeen kuvaus". Syiden tulee liittyä maankäytön tavoitteisiin ja MRL:n toteutumiseen.
  • Hakemukseen on liitettävä asemapiirros mittakaavassa 1:500 tai 1:1000. Piirroksessa tulee näkyä olemassa olevat sekä suunnitellut rakennukset, korkeussuhteet, tonttiliittymä, rakennusten etäisyydet rajoihin ja mahdolliseen rantaan sekä käyttötarkoitukset.  Kts. Asemapiirrosmalli (pdf). Asemapiirroksen PDF:nä ja mittakaavassa saa Kemijärven karttapalvelusta. Kaavan ulkopuolisilta alueilta muita versioita saa tilattua Maanmittauslaitokselta
  • Naapurin kuulemisen suorittaa lupaviranomainen (sisältyy poikkeamislupamaksuun) tai luvan hakija itse. Jos luvan hakija huolehtii itse kuulemisen, hakijan tulee liittää hakemukseen täytetty ja allekirjoitettu Naapurin kuuleminen (Word) -lomake tai tehdä kuuleminen sähköisesti. Naapurin kuulemista varten tulee pyytää lista kuultavista naapureista luvan käsittelijältä.

Hakemuksen käsittely:

  • Tarkistetaan hakemuksen tiedot
  • Kuullaan tarvittaessa naapurit ja pyydetään mahdolliset lausunnot viranomaisilta
  • Tehdään tarvittaessa mitoitus- ja emätilatarkastelu
  • Valmistellaan esitys Tekniselle lautakunnalle päätettäväksi
  • Päätös annetaan kirjallisesti julkipanon jälkeen ja toimitetaan postitse hakijalle. Päätös on perusteltava ja siihen voidaan liittää ehtoja

Myönteisen poikkeamispäätöksen jälkeen tulee hallinto-oikeudesta pyytää lainvoimaisuustodistus (ohjeet päätöksen mukana), joka tulee liittää rakennuslupahakemukseen. Rakennuslupa tulee hakea kahden vuoden kuluessa.

Poikkeamislupamaksu (Tekn. ltk 19.6.2018 § 92):

  • Hyväksyttyä poikkeamispäätöstä kohti 550 €
  • Hylättyä poikkeamispäätöstä kohti 275 €

Poikkeamislupamaksuun sisältyy viranomaisen tekemä naapureiden kuuleminen.

Poikkeamispäätöksistä, jotka edellyttävät tavanomaista laajempaa taustaselvitystä ja valmistelutyötä, maksua voidaan korottaa enintään 30 %.

 

Poikkeamislupien käsittelijä:

Kaavoittaja Laura Ilvesluoto 040 159 2313