Kadut ja tiet

katunäkymä 2 IMG_3991.jpg

Kadut ja kevyen liikenteen väylät

Tekniset palvelut suunnittelee, rakentaa ja ylläpitää katuja sekä kevyen liikenteen väyliä keskustaajaman ja Suomun sekä Pyhätunturin asemakaava-alueilla. Rakennettuja katuja on keskustaajamassa 74 km, Suomulla 13 km ja Pyhätunturissa 11 km. Kevyen liikenteen väyliä on 18,5 km, kaikki keskustaajamassa.

Talvihoito 2017-2018

Tekniset palvelut pyrkii turvaamaan ja mahdollistamaan kuntalaisten turvallisen liikkumisen kaikissa olosuhteissa. Toiminnan tavoitteita ovat kunnossapitopalvelun kehittäminen, tasapuolisuus sekä luotettavuus.

Katujen ja kevyen liikenteen väylien talvihoidossa noudatetaan hoitoluokitusta 1-3 niin, että hoitoluokitus on korkeampi vilkkaasti liikennöidyillä kaduilla, katujen hoitoluokituskartta (pdf).

Katujen ja kevyen liikenteen väylien kunnossa- ja puhtaanapito on laissa (Laki katujen ja eräiden yleisten alueiden kunnossa- ja puhtaanapidosta) määrätty pääosin kunnan velvollisuudeksi, mutta myös katujen varrella oleville kiinteistöille on määrätty tiettyjä velvollisuuksia. Periaatekuvassa (jpg) on esitetty kunnan ja kiinteistönomistajan välinen työnjako.

Saman lain mukaan myös katujen aurauksen yhteydessä syntyvän aurausvallin poistaminen tonttiliitymän kohdalta kuuluu kiinteistön omistajalle. Teknisiltä palveluilta voi erikseen tilata katujen polanteen poiston yhteydessä tonttiliittymään syntyvän vallin poistamisen. Tilauksen voi tehdä täyttämällä lomake polanteen poistoon (pdf)   ja toimittamalla se teknisille palveluille.

Urakoitsijat

Katujen talvihoito keskustataajamassa hoidetaan kaupungin konekeskuksen ja urakoitsijoiden voimin. Konekeskus hoitaa keskustan, Särkikankaan ja Seinälän kadut. Konekeskuksen hoidettavana on kaikkien alueiden lumityöt, palteiden kaadot sekä mm. kevyen liikenteen väylien hiekoitus.

Halosen alueen, Pöyliövaaran, Sipovaaran, Kallaanvaaran ja Karvakon kadut kuuluvat alueurakkaan, jota hoitaa Peltoniemen Kone Oy. Alueurakan toimenpidetehtäviin kuuluu ajoratojen auraus, hiekotus ja sohjon poisto. Yhteyshenkilö ja vikailmoitukset Pasi Peltoniemi, puh. 040 544 6810.

Kevyen liikenteen väylien aurauksen hoitaa Matti Kelloniemi Oy. Yhteyshenkilö ja vikailmoitukset Kalle Kelloniemi, puh. 040 723 7809.

Yksityistiet

Yksityistiehanke 2018

Kemijärven kaupunki on käynnistänyt yksityistiehankkeen, jossa selvitetään kaupungin yksityisteiden tilanne, avustuskäytännöt ja uuden yksityistielain muutokset. Hankkeen aikana kaupunki kannustaa ja aktivoi yksityisteiden asukkaita. Kaupunki avustaa uusien tiekuntien perustamisessa, nukkuvien tiekuntien aktivoimisessa sekä tiekokouksien järjestämisessä.

Yksityistiehankkeen aineistossa on mukana lomake, jonka täyttämällä ja toimittamalla teknisille palveluille ilmaistaan tiekunnan tai osakkaiden tarpeet hankkeeseen liittyvissä asioissa.

1. Taustaa
2. Yksityistiet
3. Uuden lain keskeiset muutokset
4. Kehittämishanke

Talvihoito

Yksityisteiden kunnossapidosta vastaa ao. tien tiekunta. Kaupunki avustaa yksityistien kunnossapidossa kustantamalla talviaurauksen. Kaupunki kilpailuttaa alueittain yksityisteille aurausurakoitsijan, voimassa olevat urakoitsijat yhteystietoineen (pdf).  Aurausavustushakemus aurattavat tiet (pdf)

Talviaurauksen sijaan tiekunta voi hakea kaupungilta vuosittaista rahallista avustusta ja hoitaa talviaurauksen itse. Avustuksen suuruus määräytyy tien pituuden mukaan kulloinkin voimassa olevan taksan mukaisesti.  Aurausavustushakemus lyhyet tiet (pdf) 

Peruskorjaus

ELY-keskukset myöntävät vuosittain avustuksia valtionapukelpoisten yksityisteiden perusparantamishankkeisiin. Ensisijaisia hankkeita ovat siltojen ja isojen rumpujen uusiminen tai vaurioiden korvaamien sekä tulva- ja routavaurioiden korjaaminen.

Valtionapukelpoisuuden ehdot ovat, että tiekunta on perustettu ja tie on autolla ajokelpoinen. Lisäksi tiellä on oltava vähintään kolme pysyvästi asuttua taloutta ja tien on oltava vähintään kilometrin pituinen. 

Hakemuslomakkeita ja täyttöohjeita saa osoitteesta www.ely-keskus.fi/liikenne/lomakkeet.

Tiekunnan perustaminen

Kaupunki avustaa yksityistien tiekunnan perustamisessa kustantamalla tieyksiköinnin suorittamisen sekä tarpeellisten perustamiskokousten pitämisen. Tiekunnan perustamista voivat järjestäytymättömän yksityistien varren asukkaat hakea toimittamalla vapaamuotoisen hakemuksen teknisille palveluille.

Yleiset tiet

Yleisten teiden ylläpidosta vastaa Lapin ELY-keskus. Lapin ELY-keskus kilpailuttaa alueittain urakoitsijan hoitamaan yleisiä teitä. Kemijärven kaupungin alueella yleisiä teitä hoitaa Destia Oy. Ilmoitukset liikennettä vaarantavista ongelmista yleisellä tiestöllä voi ilmoittaa Tienkäyttäjän linjalle, puh. 0200 2100.

Katujen kehittämissuunnitelma

Tekniset palvelut on teettänyt kesällä 2017 katujen kuntokartoitustutkimuksen, jossa kuntoluokiteltiin kaupungin asemakaava-alueella olevat päällystetyt tiet, kadut ja kevyen liikenteen väylät. Samanaikaisesti laskettiin katujen korjausvelka sekä suunniteltiin katurakennushankkeet vuosille 2018-2022.

Katujen kehittämissuunnitelman voi lukea tästä (pdf). 

Liikenneväylien toimenpideohjelma vuodelle 2018

Kemijärven kaupungin tekniset palvelut remontoi teitä ja katuja vuoden 2018 aikana useissa eri kohteissa. Suurimmat katusaneeraukset ovat Kallaanvaarassa Kangastien alueella. Peruskorjattavia katualueita on yhteensä määrältään noin 1,5 km:n pituudelta sekä päällystyskohteita on noin 17.000 m2. Työt ajoittuvat päällysteiden uusimisen osalta toukokuusta elokuuhun ja kadunrakennuskohteiden osalta toukokuusta marraskuulle.

Uutta kevyen liikenteen väylää rakennetaan keskustan alueelle Ahvensalmen ympäristöön.

Kartta liikenneväylien toimenpideohjelmasta löytyy tästä (pdf)

Liikenneturvallisuusryhmä

Liikenneturvallisuusryhmän tehtävänä on yhdessä suunnitella, sopia ja toteuttaa erilaisia kasvatuksellisia, valistavia ja tiedottavia toimenpiteitä, jotka parantavat liikenneturvallisuutta. Liikenneturvallisuustyön tavoitteena on, että entistä harvempi loukkaantuisi tai menehtyisi liikenteessä Kemijärvellä. Lisätietoja liikenneturvallisuudesta ja työryhmästä löytyy täältä.

Vikailmoitukset

Vikailmoituksen Kemijärven kaupungin ylläpitämillä kaduilla ja teillä ilmenneistä vioista voit tehdä täältä.

Katuvalaistuksen päivystys 24/7 puh. 010 841 6903, HSK-Sähkö Oy.

Yhteystiedot: 

Kunnallistekniikan päällikkö
Jukka Kuisma
0400 391 814
jukka.kuisma@kemijarvi.fi

Kunnallistekniikan työnjohtaja
Martti Valkola
040 544 8015
martti.valkola@kemijarvi.fi