Presidentinvaali 2018

Suomen perustuslain 54 §:n mukaan tasavallan presidentin valitsee Suomen kansa välittömällä (suoralla) vaalilla syntyperäisistä Suomen kansalaisista kuuden vuoden pituiseksi toimikaudeksi. Sama henkilö voidaan valita presidentiksi enintään kahdeksi peräkkäiseksi toimikaudeksi.

 Presidentiksi valitaan ehdokas, joka saa enemmän kuin puolet annetuista äänistä. Jos kukaan ehdokkaista ei ole saanut enemmistöä annetuista äänistä, toimitetaan uusi vaali kahden eniten ääniä saaneen ehdokkaan välillä. Presidentiksi valitaan tällöin uudessa vaalissa enemmän ääniä saanut ehdokas.

 Tärkeimmät päivämäärät vuoden 2018 presidentinvaalissa:

 Ensimmäinen vaali:
• vaalipäivä sunnuntai 28.1.2018
• ennakkoäänestys kotimaassa 17.-23.1.2018
• ennakkoäänestys ulkomailla 17.-20.1.2018
• ehdokasasettelu vahvistetaan 21.12.2017
• ehdokashakemukset jätettävä viimeistään 12.12.2017 ennen klo 16
• äänioikeustiedot määräytyvät 8.12.2017 ja äänioikeusrekisteri perustetaan 13.12.2017.

Mikäli kukaan presidentinvaalin ehdokkaista ei saa ensimmäisessä vaalissa vähintään puolia annetuista (hyväksytyistä) äänistä, toimitetaan toinen vaali, jossa ovat ehdokkaina kaksi ensimmäisessä vaalissa eniten ääniä saanutta ehdokasta.

 Toinen vaali:
• vaalipäivä sunnuntai 11.2.2018
• ennakkoäänestys kotimaassa 31.1.- 6.2.2018
• ennakkoäänestys ulkomailla 31.1-3.2.2018

Oikeusministeriön ylläpitämät vaalisivut

 

Vaalimanosten sijoittaminen Presidentin vaalit

 

Kaupunginhallituksen päätös 16.10.2017 § 374
Vuoden 2018 presidentinvaalin äänestyspaikkojen määrääminen

Kaupunginhallituksen päätös 20.11.2017 § 417
Vuoden 2018 tasavallan presidentin vaalien vaaliviranomaiset ja ulkomainonta

 

Ennakkoäänestyspaikat ja vaalipäivän äänestyspaikat presidentinvaalissa 2018

Ennakkoäänestyspaikat ja vaalipäivän äänestyspaikat presidentinvaalissa 2018 (pdf)

Kotiäänestys

Kotiäänestyslomake

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Kotiäänestäjän tulee ilmoittautua kirjallisesti tai puhelimitse Kemijärven kaupungin keskusvaalilautakunnalle os. Hallituskatu 4, 98100 Kemijärvi, puh. 040 770 8819 (Aune Kumpula) tai 040 763 9873 (Liisa Pauna) viimeistään tiistaina 16.1.2018 ennen klo 16.00. Määräaika ilmoituksen tekemiselle on ehdoton.

Mahdollisen toisen vaalin kotiäänestykseen on ilmoittauduttava viimeistään tiistaina 30.1.2018 ennen klo 16. Mikäli henkilö kuitenkin on ilmoittautunut ensimmäisen vaalin kotiäänestykseen, ilmoittautuminen on voimassa myös toista vaalia varten, eikä uutta ilmoitusta silloin tarvita.

Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen.

Mikäli omaishoitaja haluaa äänestää kotiäänestyksen yhteydessä, kotiäänestykseen ilmoittauduttaessa on muiden tietojen lisäksi mainittava omaishoitajan täydellinen nimi, henkilötunnus ja puhelinnumero sekä tieto omaishoitosopimuksen voimassaoloajasta.