Taksat, maksut ja valvontasuunnitelma

Ympäristönsuojelulain valvonta on suunnitelmallista ja maksullista (Ympäristönsuojelulaki 527/2014).

Ympäristönsuojelulain mukaan valvontaviranomaisen on järjestettävä annettujen säännösten ja määräysten valvonta niin, että se on laadukasta, säännöllistä ja tehokasta ja se perustuu ympäristöriskien arviointiin.

Säännöllisen valvonnan järjestämiseksi kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen on laadittava alueelleen valvontasuunnitelma. Lakisääteinen valvontasuunnitelma koskee ympäristönsuojelulain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten valvontaa. Valvontasuunnitelmassa on oltava tiedot alueen ympäristöoloista ja pilaantumisen vaaraa aiheuttavista toiminnoista sekä käytettävissä olevista valvonnan voimavaroista ja keinoista. Suunnitelmassa on kuvattava valvonnan järjestämisen ja riskinarvioinnin perusteet ja valvonnasta vastaavien viranomaisten yhteistyö. Valvontasuunnitelma on tarkistettava säännöllisesti.

 

Ympäristönsuojelun valvontasuunnitelma (Ytltk 12.6.2023 § 53)

Ympäristönsuojelun maksutaksa (Ytltk 10.2023 § 18)

Vakuuksien käsittelyn periaatteet (Ytltk 10.2.2023 § 22)

Maa-ainestaksa (Ytltk 10.2.2023 § 18)

 

Yleisessä tietoverkossa julkaistavat tiedot energiantuotantoyksiköistä

Ympäristönsuojeluviranomaisen tulee ympäristönsuojelulain (527/2014) 106 e §:n ja keskisuurten energiantuotantoyksiköiden ja -laitosten ympäristönsuojeluvaatimuksista annetun valtioneuvoston asetuksen (1065/2017) 21 §:n mukaisesti julkaista taulukon mukaiset tiedot energiantuotantoyksiköistä yleisessä tietoverkossa. Taulukon tiedot päivitetty 2.3.2022.

Energiantuotantoyksiköt