Maa- ja metsätalousministeriön poikkeusrahoitus: Kalastusoppaiden ja muiden kalastusmatkailualan toimijoiden kehittämisavustus koronavirusepidemiasta aiheutuneessa markkinahäiriössä

Julkaistu 2020-09-03 10:00:38 EEST.

Avustuksen tavoitteena on tukea kalastusmatkailuyrityksiä koronavirusepidemian aiheuttamien haitallisten vaikutusten minimoimiseksi sekä kannustaa yrityksiä työllistämiseen. Myönnettävä avustus ei pääsääntöisesti voi olla enempää kuin 30% yrityksen liikevaihdosta. Myös kehittämishankkeen kustannukset tulee olla suhteutettuna yrityksen esittämän kehittämishankkeen sisältöön nähden. Juuri perustettujen yritysten kohdalla tarkastellaan, onko koronaepidemia leikannut yrityksen liikevaihtoa niin, että määritelty 30% ylitys avustuksessa on tarkoituksenmukaista hyväksyä.

Kenelle

Avustus voidaan myöntää yritysmuodosta riippumatta kalastusoppaille ja kalastusmatkailuyrityksille:

  • joille koronavirus on aiheuttanut tilapäisiä markkinahäiriöitä sekä
  • jotka pyrkivät uudistumaan ja vahvistamaan osaamistaan


Maa- ja metsätalousministeriön myöntämä avustus on de minimis -rahoitusta ja sen saaminen edellyttää, että yrityksen de minimis -kumulaatiossa on tilaa. De minimis -rahoituksen enimmäismäärä on 200 000 euroa kuluvan ja kahden edellisen verovuoden aikana. Avustuksen saaja vastaa siitä, että eri tahojen (esim. ministeriöt, ministeriön alaiset viranomaiset, Business Finland, Finnvera Oyj, kunnat ja maakuntien liitot) myöntämien de minimis -tukien yhteismäärä ei ylitä tätä määrää. Kaikki yrityksille kohdennettu julkinen tuki ei ole de minimis -tukea. De minimis -tuki tunnistetaan tukea koskevasta päätöksestä, jossa todetaan siihen sisältyvän de minimis -tuen määrä ja viitataan Euroopan unionin vähämerkityksisestä tuesta annettuun asetukseen.

Avustusta voidaan myöntää koko maassa (pl. Ahvenanmaa).

Mihin tarkoitukseen avustusta voi hakea?

Avustusta voidaan myöntää tilanneanalyysin tekemiseen ja/tai kehittämistoimenpiteisiin.

Avustuksen maksaminen

Avustuksesta maksetaan ennakkoa avustuspäätöksen yhteydessä enintään 70 %, mikäli hakija on hakemuksessa hakenut ennakkomaksua. Loppuerä avustuksesta haetaan maksuun erillisellä maksatushakemuksella rahoituspäätöksessä määritetyn ajan kuluessa.

Tilanneanalyysiin myönnetyn avustuksen loppuerän maksatushakemuksen yhteydessä tulee selvittää tilanneanalyysin vaikutukset yrityksen toimintaan. Koska tilanneanalyysi perustuu laskennallisiin kustannuksiin, maksatushakemuksessa ei tarvitse esittää syntyneitä kustannuksia.

Kehittämistoimenpiteitä koskevan avustuksen loppuerää koskevassa maksatushakemuksessa tulee esittää kehittämishankkeessa syntyneet tosiasialliset kustannukset sekä selvittää kehittämishankkeessa tehdyt toimenpiteet ja niiden vaikutukset yrityksen toimintaan. Lisäksi kehittämistoimenpide -hankkeissa tulee maksatushakemukseen aina liittää ote projektikohtaisesta kirjanpidosta, josta selviää avustuksen piiriin esitettävät menot.

On huomattava, että sekä tilanneanalyysia että kehittämistoimenpiteitä koskevan loppuerän maksatuksen yhteydessä huomioidaan saatu ennakkomaksu.


HUOM! Maksatushakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä ja niiden käsittelyaika riippuu saapuneiden maksatushakemusten määrästä.

Hakulomake:

https://mmm.fi/documents/1410837/5847318/Hakulomake+erityisavustushankkeet+MMM.pdf/e40d4ccd-4f17-436e-ba7b-d489d02cf8e6/Hakulomake+erityisavustushankkeet+MMM.pdf 

Takaisin