Arctic Business Concept (ABC)

EAKR.jpg

lapinliitto-banneriin.jpg vipuvoimaa_fin_varipieni.jpg

 

Arktisten kaivannais- ja teollisuuspalveluyritysten klusteri

Hankkeen päätavoite on teollisuudessa ja kaivannaistoimialalla toimivien pk-palveluyritysten kilpailukyvyn ja kasvun tukeminen. Muita tärkeitä päätavoitetta tukevia ja laajempaa strategista näkökulmaa edustavia tavoitteita ovat kestävän kehityksen mukaisen toiminnan edistäminen Lapin luonnonvarojen jalostamisen arvoketjuissa ja yritysten toiminnassa sekä klusteriyhteistyön vahvistaminen monialaisesti ja -tasoisesti Lapin toimijoiden välillä sekä EU-tasolla. Työpakettien toimenpiteet tavoitteiden takana edistävät ja tukevat suoraan Lapin arktisen erikoistumisen ohjelman ja Lappi-sopimuksen tavoitteita.

Hanke ja sen toimenpiteet on valmisteltu lappilaisten toimijoiden laajapohjaisena yhteistyönä mm. useissa kaivospalvelutoimijoiden verkoston kokouksissa, kahdenkeskisissä tapaamisissa ja kahdessa työpajassa, joilla on tavoiteltu yhteistyökumppaneiden sitoutumista yhteiseen klusterin kehittämistyöhön ja kehitystarpeiden yhteensovittamista alueiden välillä sekä Lappi-tason synergiaa hankkeen toimenpiteissä. Perimmäisenä tavoitteena voidaan sanoa olleen sosiaalisen toimiluvan lunastaminen tarvittavassa määrin hankkeelle, jotta hankkeessa voidaan edistää Lappi-tason yhteistyötä alueen matkalla EU:n klusteristrategian mallialueeksi sekä samalla työn puitteissa tuoda Lappiin ja vastavuoroisesti viedä Lapista parhaita käytäntöjä muille EU:n mallialueille ja Brysselin suuntaan.

Hankkeen tuloksena Lappi edistyy tavoitteessaan olla EU:ssa edelläkävijä ja mallialue luonnonvarojen kestävässä jalostamisessa läpi arvoketjujen. Lapin palveluyritykset sekä kaivos- ja teollisuustoimijat hyötyvät Lapin imagosta ja omalta osaltaan myös edesauttavat imagon vahvistumista. Lappiin myös alkaa kehittymään vahva ja tunnustettu teollisuus- ja kaivannaispalvelutoimijoiden sekä sidosryhmien muodostama klusteri, joka hyödyttää ja hyödyntää myös koko Barentsin alueen teollisuuden kestävää kasvua.

Hankeaika 1.6.2015 - 30.9.2018
Toiminta-alue Lappi
Budjetti  
Hallinnoija

Digipolis
Kari Poikela, ohjelmapäällikkö
Tietokatu 6
94600 Kemi

Rahoitus  
Hankkeen yhteyshenkilö Projektipäällikkö Janne Laine
Hankkeen yhteyshenkilön tiedot  

040 524 5360
janne.laine@sodankyla.fi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ABC_loppuraportti.pdf