Kemijärven kylät -kehittämis- ja investointihanke

Kemijärvi on laaja kaupunki käsittäen lukuisia kyliä. Kylien kehittäminen osana koko kaupunkikuvaa nähdään tärkeäksi. Syksyllä 2015 Kemijärven kyliltä kysyttiin kylien kehittämistarpeista. Näistä esille nousseista tarpeista on koottu Kemijärven kylät -kehittämis- ja investointihankkeet. Hankkeiden tavoitteena on tukea kylien suunnitelmallista kehittämistä, lisätä kylien viihtyisyyttä ja elinvoimaa, kehittää kyläläisten osaamista sekä kylien välistä yhteistyötä. Pienillä kyläkohtaisilla täsmätoimilla voidaan saada paljon suurta aikaiseksi kyläläisten arjessa ja viihtyvyydessä. Hankkeita hallinnoi Kemijärven kaupunki ja rahoittaa Pohjoisimman Lapin LEADER ry.

Mitä kehittämishankkeessa tehdään?

-        laaditaan pilottina yhdelle kylälle laaja kehittämissuunnitelma (Tapionniemi)

-        tehdään kylien palvelu- ja koulutustarvekartoitus (kylätilaisuudet: Isokylä, Räisälä, Tapionniemi ja Oinas-Kalkiainen, sähköinen kysely: kaikki kylät)

-        laaditaan kylille maisemanhoitosuunnitelmia (Isokylä, Luusua, Räisälä ja Tapionniemi)

-        tehdään tontti- ja asuntotarjontakartoitus (Isokylä, Räisälä, Tapionniemi ja Oinas-Kalkiainen)

-        markkinoidaan kyliä asuinpaikkana yhteisen kyläesitteen avulla (kaikki kylät)

-        tehdään yhteinen tutustumismatka (kaikki kylät).

 

Kehittämishankkeen toteutusaika on 1.5.2016–31.5.2017.

Kustannusarvio 86 222,20 €, josta EU:n rahoitusosuus on 32 591,99 €.

 Mitä investointihankkeessa tehdään?

-        Tapionniemeen tehdään laituri kylän yhteiseen virkistyskäyttöön

-        Luusuassa kunnostetaan vanha mylly, josta tulee kokoontumispaikka kyläläisille

-        Räisälässä rakennetaan yhteiskäyttöön grillikota ja parannetaan kylätalo Suomunlinnan käyttövesiputkia

-        Juujärvellä parannetaan seuraintalon käyttömahdollisuuksia pienten investointien avulla

-        Joutsijärvellä uusitaan lammen ympärillä olevia pitkospuita ja lisätään 1-3 penkkiä laiturille, mikä parantaa ja monipuolistaa yhteisen virkistysalueen käyttömahdollisuuksia.

 

Investointihankkeen toteutusaika on 1.5.2016–31.5.2018.

Kustannusarvio 121 064,42 €, josta EU:n rahoitusosuus on 33 050,58 €.

 

Kemijärven kylät -kehittämis- ja investointihankkeen yhteydessä on perustettu Kemijärven kylät
-Facebook sivut, jotka toimivat hankkeen ja kylien asukkaiden välisenä tiedotuskanavana.

f_logo.jpg  Kemijärven Kylät

Lisätietoja hankkeesta:

Olga Manninen

projektipäällikkö

Kuumaniemenkatu 2, 98100 KEMIJÄRVI

+358 40 176 3341
olga.manninen@kemijarvi.fi

 

Kemijärven kylät.JPG