Europarlamenttivaalit 2019; Kemijärven kaupungin äänestyspaikat, kotiäänestys

Julkaistu 2019-04-29 09:43:29 EEST.

Kemijärven kaupungissa toimitetaan europarlamenttivaalit sunnuntaina 26.5.2019 klo 9.00 - 20.00 seuraavassa äänestysalueen äänestyspaikassa:

Äänestyspaikat

Erityisinä ennakkoäänestyspaikkoina ovat seuraavat laitokset:
- Hyvinvointikeskus Lapponia (sairaala)
- Attendo Puistola/Attendo Vanamo 
- Koivula-koti
- Hoitokoti Hilla
- Esperi Hoivakoti Kiekerö
 

Äänestäjä on velvollinen esittämään vaalivirkailijalle selvityksen henkilöllisyydestään. Ottakaa siis todistus henkilöllisyydestänne (ajokortti, passi tai muu vastaava kuvallinen asiakirja) mukaanne ennakkoäänestyspaikalle tai vaalipäivän äänestyspaikalle. Henkilö, jolla ei ole muuta henkilöllisyyttä osoittavaa asiakirjaa, voi saada poliisilaitokselta maksuttoman, väliaikaisen henkilökortin äänestämistä varten (asiakkaalla on oltava kaksi passikuvaa mukana).  Myös väestörekisterikeskuksen lähettämä ilmoituskortti on hyvä ottaa mukaan äänestykseen, mutta voitte äänestää myös ilman korttia.

Kotiäänestys    Kotiäänestyslomake

Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Mikäli henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on rajoittunut, voi mennä yleiseen ennakkoäänestyspaikkaan tai vaalipäivän äänestyspaikkaan omin neuvoin taikka muitten kuljettamana tai muuten avustamana, hän ei kuulu kotiäänestyksen piiriin. Äänestäjän on siis ensisijaisesti käytettävä tavanomaista äänestysmuotoa. Kotiäänestäjän tulee ilmoittautua kirjallisesti tai puhelimitse Kemijärven kaupungin keskusvaalilautakunnalle os. Hallituskatu 4, 98100 Kemijärvi, puh. 040 587 2490 (Päivi Alatalo) tai 040 763 9873 (Liisa Pauna) viimeistään tiistaina 14.5.2019 ennen klo 16.00. Määräaika ilmoituksen tekemiselle on ehdoton.

Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen. 

Mikäli omaishoitaja haluaa äänestää kotiäänestyksen yhteydessä, kotiäänestykseen ilmoittauduttaessa on muiden tietojen lisäksi mainittava omaishoitajan täydellinen nimi, henkilötunnus ja puhelinnumero sekä tieto omaishoitosopimuksen voimassaoloajasta. 

Kemijärvellä 24.4.2019 

KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Takaisin