Kuntalaisaloite

kuntalaisaloite.jpg

Kuntalaisten aloiteoikeus

Kuntalaisaloite.fi -palvelun uusi sähköpostiosoite on kuntalaisaloite@gov.fi

Kuntalaisaloite.fi-palvelu on uudistettu vastaamaan uutta kuntalakia. Muutostöiden yhteydessä palveluun on lisätty kunnille mahdollisuus lisätä vapaamuotoinen esittelyteksti kunnan sivulle palvelussa. Esittelytekstissä on mahdollista kertoa esimerkiksi, mihin osoitteeseen aloitteet kunnassa toimitetaan tai muuta tietoa aloitteiden käsittelystä kunnassa.  Esittelytekstin voi laatia suomeksi ja/tai ruotsiksi. Tekstin voin lähettää osoitteeseen kuntalaisaloite@gov.fi

Aloiteoikeudesta on säädetty uuden kuntalain 23§:ssä ja neuvoa-antavaa kunnallista kansanäänestystä koskevasta aloitteesta lain 25§:ssä. Uuden kuntalain mukaan kunnan asukkailla ja muilla jäsenillä on oikeus tehdä aloitteita kunnan toimintaa koskevissa asioissa. Aloitteen tekijälle on ilmoitettava aloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet.

Jos 1 momentissa tarkoitetun aloitteen tekijöinä on vähintään kaksi prosenttia kunnan asukkaista, asia on otettava käsiteltäväksi kuuden kuukauden kuluessa asian vireille tulosta. Lisäksi palvelun käyttäjällä on oikeus tehdä aloitteita kyseistä kunnan palvelua koskevassa asiassa. Valtuuston tietoon on saatettava vähintään kerran vuodessa sen toimivaltaan kuuluvissa asioissa tehdyt aloitteet ja niiden johdosta suoritetut toimenpiteet.

Kansanäänestysaloitteen voi tehdä vähintään neljä prosenttia 15 vuotta täyttäneistä kunnan asukkaista. Valtuuston on viipymättä päätettävä, toimitetaanko aloitteessa tarkoitettu kansanäänestys.

Kuntalaisaloite.fi-verkkopalvelussa voit tehdä kuntalaisaloitteita sekä kannattaa ja seurata muiden tekemiä aloitteita. Voit käyttää palvelua suomeksi ja ruotsiksi. Kuntalaisaloite.fi on oikeusministeriön tarjoama palvelu ja sen käyttö on turvallista ja maksutonta.

Kuntalaki takaa kuntalaisille oikeuden tehdä kunnalle aloite sen toimintaa koskevissa asioissa. Aloitteen tekijälle ilmoitetaan aloitteen johdosta suoritetut toimenpiteet.

Kuntalaisaloitteen muodot

Kuntalaisaloite toimitetaan kuntaan joko sähköisesti, kirjeitse tai henkilökohtaisesti. Sähköisesti aloitteen voi laatia ja toimittaa joko Kuntalaisaloite.fi-palvelussa tai sähköpostitse. Kuntalaisaloite on muodoltaan yleensä toimintaehdotus, jossa esitetään parannusta johonkin asiantilaan. Kuntalaisaloite koostuu aloitteen otsikosta ja sisällöstä. Otsikon tulee kuvata aloitteen sisältöä. Sisältö kertoo aloitteen ehdotuksen sekä perustelut ehdotukselle. Jos aloitteessa on useampi osallistuja, liitetään myös tiedot osallistujista aloitteeseen. Lisäksi aloitteen vastuutahot voivat halutessaan liittää aloitteeseen aiheeseen liittyvää lisätietoa (kuten linkkejä) osallistujien ja kunnan käyttöön. Nämä lisätiedot liitetään Kuntalaisaloite.fi-palvelussa kohtaan lisätiedot.

Kuntalaisaloitteen voi tehdä myös osoitteessa:/fi/asukkaalle/kuntalaisaloite_ja_palaute/ 

Tavallinen kuntalaisaloite

Tavallisen kuntalaisaloitteen voi tehdä yksittäinen kunnan jäsen tai useampi jäsen yhdessä. Kunnan jäseniä ovat kuntalain mukaan kaikki kunnan asukkaat sekä ne, jotka hallitsevat tai omistavat kunnassa sijaitsevaa kiinteää omaisuutta. Kunnan jäseniä ovat myös yhteisöt, laitokset ja säätiöt, joiden kotipaikka sijaitsee kunnassa. Kunnassa tavallinen kuntalaisaloite ohjataan sen viranomaisen käsiteltäväksi, jonka toimialaan se kunnassa kuuluu.