Pilke Lounatuuli -palvelusetelipäiväkoti

Kunta on velvollinen järjestämään varhaiskasvatusta niin laajasti ja sellaisin toimintamuodoin kuin kunnassa on tarvetta. Kunta ja kuntayhtymä voi järjestää varhaiskasvatuksen itse tai hankkia varhaiskasvatuspalveluja julkiselta tai yksityiseltä palvelujen tuottajalta. Hankittaessa varhaiskasvatuspalveluja muilta palvelujen tuottajilta kunnan tai kuntayhtymän on varmistuttava siitä, että hankittavat palvelut vastaavat sitä tasoa, jota edellytetään vastaavalta kunnalliselta toiminnalta. 

Palveluseteli on yksi tapa järjestää kunnan lakisääteisiä varhaiskasvatuspalveluja. Kemijärven kaupunki järjestää varhaiskasvatuspalveluita sekä omana palveluna, että palvelusetelillä 1.8.2021 alkaen. 

Kaupunki maksaa palvelusetelin arvon palveluntuottajalle laskutuksen perusteella. Asiakkaalle jää palveluista maksettavaksi palvelusetelin arvon ja tuottajan perimän kuukausimaksun välinen erotus, eli omavastuu. Omavastuuosuuden laskennassa hoitomaksuperusteet ovat samat kuin kaupungin omana toimintana järjestettävässä varhaiskasvatuksessa.

Palvelusetelijärjestelmässä sopimusosapuolina ovat asiakas (perhe) sekä palveluntuottaja (Pilke- päiväkoti). Kaupunki ei ole sopimusosapuoli palvelusta sovittaessa.
 
Palveluseteliä hakevan tulee olla kirjoilla Kemijärven kaupungissa tai lapsella on oltava tilapäinen osoitteenmuutos Kemijärven kaupunkiin.
 
Palvelusetelin ulkopuolelle voi jäädä asiakas jolle palvelun tarjoaminen palvelusetelipäiväkodissa olisi kohtuuttoman vaikea toteuttaa. Mikäli asiakkaan varhaiskasvatuksen järjestäminen vaatii isoja henkilöstöresursseja tai toimintaympäristöön tehtäviä laajoja muutoksia, asiakas ohjataan kunnalliseen varhaiskasvatukseen.

Palveluseteliprosessi asiakkaalle

Pilke-päiväkotiin on haettava Kemijärven kaupungin eAsioinnista palvelusetelihakemuksella ja lisäksi täytettävä hakemus Pilkkeen nettisivuilla ja tehtävä palvelusopimus päiväkodin johtajan kanssa.

 1. Huoltaja hakee varhaiskasvatuspaikkaa lapselleen suoraan Pilke- päiväkodilta. Palveluntuottaja valitsee asiakkaat oman paikkatilanteensa mukaan.
 2. Huoltaja tekee palvelusopimuksen palveluntuottajan (Pilke- päiväkodit) kanssa ja palveluntuottaja toimittaa sopimuksen kaupungin varhaiskasvatuspäällikölle.
 3. Huoltaja hakee Pilkkeen kanssa palvelusopimuksen tehtyään palveluseteliä Kemijärven kaupungilta sähköisesti varhaiskasvatuksen eAsioinnin kautta. Kaupunki (varhaiskasvatuspäällikkö) hyväksyy palvelusetelihakemuksen ja vastaa lasten sijoittamisesta.
 4. Huoltaja toimittaa varhaiskasvatustoimistoon Tulotietolomakeen sekä tulotiedot tai hyväksyvät, että viranhaltija voi noutaa tulotiedot tulorekisteristä. Mikäli huoltaja/huoltajat suostuvat korkeimpaan maksuun, ei tulotietoja tarvitse toimittaa.
 • Palvelusetelipäiväkodissa on sama asiakasmaksu kuin kunnallisessa varhaiskasvatuksessa.
 • Palveluntuottaja laskuttaa asiakasmaksut vanhemmilta.
 • Palvelusetelin arvo määräytyy lapsen iän, sopimuksen mukaisten hoitotuntien sekä lapsen kanssa samassa taloudessa asuvien henkilöiden bruttotulojen mukaan.
 
Ohessa vaihtoehdot tuntilaajuuksista/kuukausi, joiden mukaan palvelusopimus tehdään.
 
 
Ohessa tulorajataulukko, joiden mukaan omavastuuosuus määritellään 1.3.2023 alkaen.

Perheen henkilömäärä

Tuloraja 1.8.2022 euroa/kk

Tuloraja 1.3.2023 euroa/kk

Maksuprosentti 

2

2913

3874

10,7 %

3

3758

4998

10,7 %

4

4267

5675

10,7 %

5

4777

6353

10,7 %

6

5284

7028

10,7 %

Yli kuusihenkisen perheen tulorajaa korotetaan kustakin seuraavasta lapsesta 262 euroa 1.3.2023 alkaen.

 • Palvelusetelin arvon tarkistamiseksi perheeltä pyydetään uudet tulotiedot kerran vuodessa. Mikäli tulotietoja ei toimiteta pyydetyssä ajassa, määritellään palvelusetelin arvo korkeimman omavastuuosuuden mukaan.
 • Kun asiakas saa palvelusetelin ja siirtyy yksityisen palvelujen tuottajan piiriin, poistuu hänen hakemuksensa kunnalliseen varhaiskasvatukseen. Asiakasperhe voi erillisellä ilmoituksella pyytää säilyttämään kunnallisen varhaiskasvatushakemuksen, jolloin varhaiskasvatuksen hakua käsitellään kiireettömänä.
 • Asiakkaalla on oikeus kieltäytyä hänelle tarjotusta palvelusetelistä, jolloin kunnan tulee ohjata hänet kunnan omien palvelujen piiriin.
 • Palvelusetelipäätökset tehdään vähintään kuukauden kestävään asiakassuhteeseen ja palvelusetelin maksu alkaa siitä päivästä, kun lapsi tosiasiallisesti aloittaa varhaiskasvatuksen.
 • Palvelusetelin voimassaolo päättyy, kun palvelusopimus sanotaan irti kirjallisesti oheisella lomakkeella Varhaiskasvatuspaikan irtisanominen yksityisessä varhaiskasvatuksessa, viimeistään lapsen aloitettua perusopetuksen. Irtisanomisaika on kesken sopimuskauden huoltajan taholta irtisanomispäivästä seuraavan kalenterikuukauden loppuun.
 • Mikäli varhaiskasvatus alkaa tai lakkaa kesken kalenterikuukauden, lasketaan asiakkaan omavastuun arvo käytettyjen tuntien tai hoitopäivien mukaan kokopäivähoidossa.
 • Palveluseteli myönnetään jokaiselle kuukaudelle, jona lapsi on asiakassuhteessa palveluntuottajaan. Kesäajalla noudatetaan varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain 4 §, jonka mukaan asiakkaan omavastuuosuus peritään enintään 11 kuukaudelta vuodessa.
 • Palveluntuottajan tulee huolehtia siitä, että varhaiskasvatusta on saatavana tarvetta vastaavasti ympärivuotisesti. Asiakkaalla, jolla on voimassa oleva palvelusetelipäätös, ei ole oikeutta kunnalliseen varhaiskasvatukseen.
 • Palvelusopimus tulee olla tehtynä ja toimitettuna varhaiskasvatuspäällikölle.

Lapsi voi aloittaa hoidon, kun perhe on saanut myönteisen palvelusetelipäätöksen. Palvelusetelipäätös voi olla myös kielteinen. Palveluseteliä ei myönnetä takautuvasti.

Tutustuaksesi tarkemmin palvelusetelijärjestelmään, voit lukea alla olevaa palvelusetelisääntökirjaa linkin kautta.

PALVELUNTUOTTAJAKSI HAKEUTUMINEN 

Palvelusetelisääntökirja 1.8.2022.

- Palveluntuottajaksi hakeutuminen varhaiskasvatus -lomake

Palveluntuottajalta edellytetään saumatonta yhteistyötä kaupungin varhaiskasvatuksen ja muiden asiakkaan yhteistyökumppaneiden kanssa.