Opiskelu

Hillatien koulun lukuvuosi on jaettu viiteen jaksoon. Luokkien 7-9 lukujärjestykset muuttuvat aina jakson vaihtuessa. Koulupäivät alkavat yleensä klo 8-10 välillä ja päättyvät klo 13-15 välillä.

KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖ

Hillatien koulussa toimii vanhempainneuvosto, joka kokoontuu kaksi kertaa lukuvuoden aikana. Lukuvuoden aikana järjestetään vanhempainiltoja, joissa käsitellään niin yleisiä, kuin tiettyyn teemaan liittyviä asioita. Esimerkiksi yhdeksäsluokkalaisille järjestetään yhteisvalintaan, kahdeksasluokkalaisten vanhemmille tet-jaksoon ja seitsemäsluokkalaisten vanhemmille valinnaisaineisiin liittyviä vanhempainiltoja. Vanhempainiltojen lisäksi luokanopettajat ja –valvojat kutsuvat huoltajia vanhempainvartteihin.

KOULUKIUSAAMISEEN PUUTTUMINEN

Koulumme on mukana valtakunnallisessa KiVa–koulu -ohjelmassa, jossa tehdään ennaltaehkäisevää työtä koulukiusaamisen vähentämiseksi sekä puututaan koulukiusaamiseen. Mikäli kiusaamista havaitaan, on siihen jokaisen koulussa työskentelevän aikuisen puututtava ja selvitettävä se. Mikäli kiusaaminen jatkuu, on koululla KiVa-tiimi, joka ottaa asian selvitettäväkseen. Selvittämisen jälkeen tilannetta seurataan tiiviisti. Kiusaamistilanteista ollaan aina yhteydessä kotiin.

TUKIOPPILASTOIMINTA

Mannerheimin lastensuojeluliitto aloitti maassamme 1972 tukioppilastoiminnan. Tukioppilastoiminta on koulussa toimiva tukijärjestelmä, joka perustuu vertaistuen ajatukseen. Tukioppilas on tavallinen, vapaaehtoinen 8.-9. luokan oppilas, joka haluaa toimia kouluyhteisön hyväksi ja auttaa muita oppilaita. Tukioppilastoimintaa ohjaa Katariina Tervonen. Tukioppilastoiminnan tavoitteena on edistää hyviä kaverisuhteita, kouluviihtyvyyttä, yhteisvastuuta sekä turvallista ja kannustavaa ilmapiiriä koulussa.

OPPILASKUNTATOIMINTA

Oppilaskuntaan kuuluvat kaikki koulumme oppilaat. Oppilaskunnan tarkoituksena on lisätä kouluviihtyvyyttä ja kehittää oppilaiden yhteistyökykyä koulun henkilökunnan ja yhteistyökumppaneiden kesken. Oppilaskunnan asioista päättää oppilaskunnan valtuusto. Valtuustoon kuuluvat luokkien luottamusoppilaat. Oppilaskunnan ohjaajana toimii Riitta Stöckell.

 

 Hillatien koulun etusivulle