Koe Pyhä-Luosto virtuaalisesti

Koe Pyhä-Luosto virtuaalisesti300px.jpg

 

Lapin liitto on myöntänyt hankkeelle alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta annetun lain (8/2014), jäljempänä rahoituslaki, 7 §:n nojalla tukea. Hankkeen toteuttamista varten on myönnetty EAKR:n ja valtion rahoitusta yhteensä enintään 63 000 €. Tuen osuus hankkeen hyväksyttävistä tukikelpoisista nettokustannuksista on yhteensä enintään 90.00%.

Hankkeen tavoitteena on lisätä uusien kansainvälisten yhteistyökumppaneiden (matkanjärjestäjät, matkatoimistot/agentit, OTA-toimijat) kiinnostusta Pyhä-Luostoa kohtaan ympärivuotisena matkakohteena sekä kartoittaa Pohjois-Ruotsin ja Pohjois-Norjan lähimarkkina-alueet yhteistyökumppaneiden löytämiseksi. Aineisto on hyödynnettävissä myös yksilömatkailijoille suunnattuihin toimenpiteisiin.

Pitkällä aikavälillä matkailualueen kansainvälisten yhteistyökumppaneiden ja asiakkaiden määrä kasvaa. Hanke tuo hyvinvointia matkailualueen lisäksi Kemijärvelle, Pelkosenniemelle sekä Sodankylään, sillä pitkällä aikavälillä mahdollisten uusien
yhteistyökumppaneiden/asiakkaiden ja kv-lähimarkkinoiden kehittyminen lisää mm. edellytyksiä ympärivuotisiin työpaikkoihin.

Hankkeessa tuottaetaan houkutteleva aineisto Pyhä-Luostosta ensisijaisesti kansainväliseen ammattilaiskäyttöön ns. virtuaalikierroksen muodossa. Alustavana tarkoituksena on toteuttaa Pyhä-Luosto virtuaalikierros ammattimaisen, erinomaisesti englannin kieltä puhuvan ”juontaja-oppaan” johdolla tarinallistamisen keinoin.

Hanke edesauttaa alueen valmiuksia vastata koronan jälkeiseen aikaan ja minimoi koronan vaikutukset matkailualueelle, lähialueiden kuntiin ja yrityksille. Hanke tuo koronatilanteen myötä jo muuttuneeseen toimintamalliin uuden tukityökalun yhteistyökumppaneiden (matkanjärjestäjät, matkatoimisto/agentit, OTA-toimijat) kautta toteuttavaan kansainväliseen tunnettuuden kasvattamiseen ja tarjoaa mahdollisuuden ylläpitää nykyiset olemassa olevat kansainväliset asiakassuhteet aktiivisina sekä lisää kansainvälistä lähialuematkailua.

Hankkeella vähennetään koronaepidemian aiheuttamaa tappiota ja säilytetään olemassa olevat kansainväliset yhteistyökumppanit ja yksilömatkailijat. Pitkällä aikavälillä alueen tunnettuus kansainvälisten yhteistyökumppaneiden keskuudessa kasvaa. Kansainvälisten asiakkaiden osuus kokonaisuudessaan alueella kasvaa, lisäksi kansainvälinen lähialuematkailu lisääntyy. Matkailualueen kansainvälisen tunnettuuden edistämisestä tulee nykyistä kustannustehokkaampaa ja alue on valmiimpi toimimaan digitalisoituvassa ympäristössä. Aineisto on hyödynnettävissä myös yksilömatkailun tunnettuuden nostamisessa. Kaikkien kolmen kunnan alueella matkailu elinkeinona on aluetaloudellisesti erittäin merkittävä, lyhyellä aikavälillä hanke edesauttaa nykyisten työpaikkojen säilyttämisen ja pitkällä aikavälillä mahdollistuu nykyisten sesonkipainotteisten työpaikkojen ympärivuotistaminen.

Korona-aika on osoittanut, kuinka tärkeää on se, että matkailualueella on mahdollisimman laaja eri markkinoilta koostuva yhteistyökumppani/asiakaspohja. Matkailun toipumisen ennustetaan käynnistyvän kotimarkkinoista ja jatkuvan lähimarkkinoista ja viimeisimpänä ns. kaukomarkkinoista. Kansainvälisen lähimatkailun uskotaan lisääntyvän. Nykyisellään alueen kv-markkinoista tärkeimmät ovat UK sekä Keski- ja Etelä-Eurooppa (erityisesti Saksa ja saksankieliset maat sekä Ranska), Venäjää ja Aasiaa unohtamatta. Sen sijaan Pyhä-Luoston kannalta Pohjois-Ruotsi ja Pohjois-Norja edustaisivat uusia lähimatkailun markkina-alueita. Virtuaalikierros aineiston tuottamisen lisäsi hankkeessa on tarkoitus tehdä markkinakartoitus ko. alueille potentiaalisempien yhteistyökumppaneiden ja myytävien tuotteiden löytämiseksi. Hanketta on valmisteltu yhteistyössä Pyhä-Luoston matkailuyritysten ja Pyhä-Luosto Matkailuyhdistys ry:n hallituksessa mukana olevien kuntien (Kemijärvi, Pelkosenniemi ja Sodankylä) ja Metsähallituksen kanssa. Aiemmin Pyhän pienyrittäjien kv-hankkeessa on tuotettu Pyhältä kesän ja talven aktiviteettejä esittelevät videot, jotka tulevat
tukemaan tässä hankkeessa toteutettavaa virtuaalikierros aineistoa. Lähialuemarkkinan osalta hyödynnetään Visit Arctic Europe-hankkeissa kertynyttä tietotaitoa.

Hanke toteutetaan ajalla 1.6. - 31.12.2020. Hankkeen budjetti on 70 000 €. Hanketta hallinnoi Kemijärven kaupunki, lisäksi mukana hankkeessa ovat Pelkosenniemen kunta, Sodankylän kunta sekä Pyhä-Luosto Matkailuyhdistys.

EAKR:n ja valtion rahoitus 63 000 € (90,00%)

Kuntien rahoitus: tuensaajan omarahoitus 500 € (0,71%)

Kuntien rahoitus: ulkopuolinen rahoitus 1 000 € (1,43%)

Yksityinen rahoitus: ulkopuolinen rahoitus 5 500 € (7,86%)

Rahoitus yhteensä 70 000 € 100,00%